Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

ES parama

CPO LT įgyvendina  ES finansuojamą projektą

„Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“

Viešosios įstaigos CPO LT ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo, kurio vertė ­beveik 750 000 (747 824, 86) eurų.

2017–2020 metais įgyvendinant projektą, CPO LT elektroninis katalogas bus išplėstas 10 naujų pirkimų, patobulinti jo bendrieji funkcionalumai ir surengti mokymai (seminarai) įvairiose šalies savivaldybėse. Apie 1200 viešojo valdymo ir savivaldos institucijų darbuotojų apmokomi naudotis elektroniniu katalogu bei didinamos jų centralizuotų viešųjų pirkimų kompetencijos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” įgyvendinimo priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ ir yra įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

CPO LT svetainė sukurta ES paramos lėšomis

Projekto aprašymas

VšĮ CPO LT įgyvendino projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-087 ,,Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ (toliau – projektas).

Projektas įgyvendintas gavus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-03-V ,,Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas

Prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą.