Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

D.U.K.

Apie užsakymų formavimą kataloge

Pirkimai CPO LT kataloge gali būti formuojami be laiko apribojimų, tačiau suformuoti užsakymai tiekėjams automatiniu būdu kataloge paskelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 15:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas. Laimėtojai ir pasiūlymų eilė, suėjus pirkėjo nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, skelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 9:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

Apie dalyvavimą

Kaip įmonei tapti tiekėju CPO LT elektroniniame kataloge?

Skaitykite paaiškinimą.

Norėdami patekti į CPO LT elektroninį katalogą, tiekėjai privalo dalyvauti CPO LT skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Visi CPO LT viešieji pirkimai vyksta per Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) administruojamą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

Informacija apie vykstančius konkursus ir dalyvavimo juose sąlygos (pirkimo dokumentai) skelbiamos CVP IS ir CPO LT interneto svetainėje (www.cpo.lt), skilties „Pirkimų aprašymai“ potemėje „Konkursai tiekėjams“.

Su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais, pasirašomos preliminarios sutartys, jiems suteikiami prisijungimo kodai CPO LT elektroniniame kataloge ir tokiu būdu jie gali dalyvauti atnaujintuose varžymuose per CPO LT elektroninį katalogą.

Išankstinės registracijos CPO LT kataloge nėra.

Apie kainas

Ar CPO LT paslaugos yra mokamos?
Kokios yra galutinės prekių ar paslaugų kainos perkant per CPO LT?

Skaitykite paaiškinimą.

Galutinės kainos priklauso nuo to, kiek tiekėjų galės pateikti pasiūlymus ir kokios bus tiekėjų pasiūlymų kainos konkrečiam perkančiosios organizacijos užsakymui.
Mažesnę prekių, paslaugų kainą gali įtakoti šie veiksniai:

  • prekių pristatymo terminas (kuo ilgesnis);
  • atsiskaitymo terminas (kuo trumpesnis);
  • ilgalaikės sutarties trukmė (kuo ilgesnė);
  • sutarties vertė (kuo daugiau prekių, paslaugų);
  • pažymėtų miestų skaičius degalų konkursuose (kuo mažiau).

Vidutinės jau įvykusių konkursų kainos ir nuolaidos pateikiamos einamųjų metų “Pirkimų rezultatų ataskaitoje” svetainės skyrelyje “Statistika”.

Ar tiekėjas gali imti mokestį už prekių pristatymą?

Ne.

Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (išskyrus ankstesniame klausime nurodytas sąlygas)

Apie atnaujintą varžymąsi

Kiek trunka konkursas kataloge?
Užsakovas pats pasirenka konkurso trukmę pagal konkretaus pirkimo užsakymo sąlygas. Paprastai konkursas trunka nuo dviejų iki penkiolikos darbo dienų.
Ar galima, suklydus, atsiimti pirkimo pasiūlymą prieš vokų atplėšimo terminą?
Užsakovas (perkančioji organizacija), norėdamas nutraukti vykdomą užsakymą CPO LT elektroniniame kataloge, iki atnaujinto varžymosi pabaigos dėl preliminarioje sutartyje nurodytų priežasčių, apie tai privalo informuoti CPO LT. Prašymas nutraukti pirkimo užsakymą (būtinai nurodant pirkimo numerį ir nutraukimo priežastį) siunčiamas elektroniniu paštu: info@cpo.lt. CPO LT, išnagrinėjusi pateiktą prašymą, priima sprendimą dėl užsakymo nutraukimo ir elektroniniame kataloge apie tai informuoja galimus tiekėjus, kuriems buvo siųsta informacija apie užsakymą. Įvykdžius užsakymą, procedūros nebenutraukiamos, atsiranda dvišaliai santykiai tarp tiekėjo ir užsakovo.
Kaip užsakyti ir apmokėti papildomas paslaugas užsakant projektavimo paslaugą?
CPO LT elektroniniame kataloge užsakovas, pildydamas projektavimo paslaugų užsakymo sąlygas, neturi galimybės užsisakyti/nurodyti ketinamų įsigyti papildomų paslaugų, nurodytų pagrindinės sutarties priede Nr.1, tačiau pagrindinės sutarties sąlygos suteikia užsakovui galimybę šias paslaugas užsakyti papildomai, papildomai už jas apmokant pagrindinės sutarties 4 punkte nustatyta tvarka. Šiame punkte yra numatytas dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainos apskaičiavimo būdas, kas reiškia, jog pagrindinės sutarties kaina susideda iš dviejų dalių. Vieną kainos dalį sudaro pagrindinėje sutartyje fiksuota kaina – tiekėjo pasiūlyme nurodyta statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo paslaugų, techninio projekto/techninio darbo projekto rengimo paslaugų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina. Kitą kainos dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos papildomų paslaugų teikimo atveju. Papildomų paslaugų kaina turi būti raštu suderinta su užsakovu.

Apie konsoliduotus vaistų pirkimus

Kokia konsoliduoto vaistų pirkimo esmė ?
Konsoliduotą vaistų pirkimą perkančiosios organizacijos vykdo, tikėdamosis mažesnių kainų dėl masto ekonomijos veikimo.
Kaip formuoti konsoliduoto vaistų pirkimo užsakymo krepšelį?
Pirmasis žingsnis: perkančioji organizacija, (konsoliduoto pirkimo iniciatorė), sudariusi savo vaistų poreikio sąrašą, kreipiasi į kitų gydymo įstaigų perkančiąsias organizacijas, kviesdama prisijungti ir vykdyti vieną bendrą pirkimą. Perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių konsoliduotame pirkime, kiekis nėra ribojamas.Antras žingsnis: perkančiosios organizacijos patvirtina  sutikimą dalyvauti konsoliduotame pirkime ir pateikia savo poreikį sąraše nurodytiems vaistams. Taip pat nurodomi jų perkami kiekiai ir maksimalus kiekvieno vaisto įsigijimo biudžetas bei pateikiamas įgaliojimas perkančiajai organizacijai (pirkimo iniciatorei)  atlikti konsoliduotą pirkimą.

Trečias žingsnis: perkančioji organizacija (pirkimo iniciatorė) informuoja CPO LT pirkimų vadovą, administruojantį vaistų modulį, apie ketinimą vykdyti konsoliduotą pirkimą.

Ketvirtas žingsnis: perkančioji organizacija (pirkimo iniciatorė) formuoja konsoliduoto pirkimo užsakymo krepšelį, nurodydama visų pirkėjų poreikį kiekvienam vaistui.

Penktas žingsnis: CPO LT pirkimų vadovas visiems tiekėjams, su kuriais yra sudaryta preliminari sutartis dėl perkamų vaistų, išsiunčia informaciją apie  kiekvieno pirkėjo perkamus vaistų kiekius bei jų numatytus maksimalius biudžetus.

Šeštas žingsnis: atnaujintas tiekėjų varžymasis, laimėtojo paskelbimas.

Septintas žingsnis: sutarties pasirašymas su perkančiosiomis organizacijomis (Perkančiųjų organizacijų, vykdančių konsoliduotą pirkimą, numatytomis sąlygomis: sutartis gali būti pasirašoma su kiekvienu pirkėju atskirai arba viena bendra sutartis.)

Kodėl konsoliduotame pirkime neįvyksta atskirų vaistų pirkimas, nors tiekėjai pasiūlo mažesnę kainą nei perkančiosios organizacijos (pirkimo iniciatorės) nurodytas maksimalus biudžetas?
Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduoti pirkimai vyksta pagal tuos pačius principus, kaip ir paprasti pirkimai, t.y. tiekėjų pasiūlyta kaina atnaujinto varžymosi metu, neturi viršyti kiekvienos perkančiosios organizacijos nurodytą vaisto maksimalią kainą. Pavyzdys:  pirkime dalyvauja 3 perkančiosios organizacijos, kurios nori įsigyti po 1000 vnt. (iš viso 3000) vaistų flakonų ir nurodo savo skirtingą maksimalų biudžetą (pvz., 1­- 42660 €, 2- 42860 €, 3- 53410 €). Bendra pirkimo maksimali kaina yra 138930 €.

Tiekėjai pasiūlo 42760 € kainą už 1000 vnt., bet konsoliduotas pirkimas neįvyksta, nors bendra pirkimo kaina visam kiekiui yra mažesnė, nei nurodyta ( 128280 €). Priežastis yra ta, kad  tiekėjas pasiūlė aukštesnę kainą, nei nurodė pirmasis pirkėjas (42660 €). Tiekėjai, dalyvaudami konsoliduotame pirkime, kai jo dalyviai nurodo skirtingas kainas, turėtų įvertinti visų perkančiųjų organizacijų pateiktas kainas ir siūlyti jas ne aukštesnes, nei mažiausia nurodyta kaina.

Jei vykdydamos konsoliduotą pirkimą perkančiosios organizacijos nurodo vienodą vieneto kainą, jos išvengia rizikos, kad vieno ar kito vaisto pirkimas neįvyks.

Apie prekes

Kaip įsigyti visas užsakovui (perkančiajai organizacijai) reikalingas prekes, jei CPO LT elektroniniame kataloge siūloma tik dalis jų?

Nuo 2014 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 5 dalies nuostatoms, pasipildė perkančiųjų organizacijų, kurios turi galimybę prekes, paslaugas ir darbus pirkti iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO LT) arba per ją, sąrašas. Atsižvelgdama į tai, CPO LT kviečia perkančiąsias organizacijas susipažinti su visų prekių ir darbų asortimentu, pateikiamu CPO LT elektroniniame kataloge.

Atkreipiame dėmesį, kad minėta Įstatymo nuostata būtent perkančiosioms organizacijoms suteikia apsisprendimo teisę dėl pirkimo iš CPO LT ar per ją. Tuo atveju, jei CPO LT kataloge perkančiosioms organizacijoms reikiamų prekių, paslaugų ar darbų nėra (taip pat, jei jie neatitinka perkančiųjų organizacijų poreikio ir perkančiosios organizacijos gali juos įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas), privalomumo pirkti iš CPO LT ar per ją Įstatymas nenustato. Su CPO LT elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ir darbų asortimentu galite susipažinti CPO LT internetinėje svetainėje adresu: https://2007.cpo.lt/katalogas/

Kodėl tiekėjas pristatė ne tokias spausdintuvo kasetes, kokias naudojame mes?

Skaitykite paaiškinimą.

Spausdintuvui gali būti tinkamos to paties gamintojo kelių skirtingų modelių kasetės (kurių išeiga ar spalva gali skirtis), todėl CPO LT kataloge užsakinėdami spausdintuvo kasetę būtinai pasitikrinkite, ar Jus dominančios kasetės numeris (kurį suteikia gamintojas), o taip pat išeiga ir spalva, nurodyti kasetės techniniame apraše, atitinka Jūsų naudojamos kasetės numerį (indeksą), išeigą ir spalvą. Pristatytų kasečių pavadinimai ir numeriai privalo atitikti nurodytus Užsakymo sutartyje.

Apie sutartis

Ar galima pirkėjui atsisakyti sutarties?
Santykius tarp sutarties šalių reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, numatantis šalių atsakomybę už sutarties vykdymą.
Ką daryti, kai užsakovas (perkančioji organizacija) neapmoka sutartyje nustatyta tvarka už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas?
Tiekėjas gali pasinaudoti pagrindinės sutarties sąlygose numatytomis galimybėmis: baudomis, delspinigiais, sutarčių nutraukimu.
Ar CPO LT gali kontroliuoti perkančiosios organizacijos priimamas prekes?

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už sutarties tarp pirkėjo ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymą (tiekiamo produkto pristatymo terminus, atitiktį sutartyje nurodytiems parametrams, atsiskaitymus nustatytais terminais) yra atsakingos sutarties šalys, t.y. užsakovas (perkančioji organizacija) ir tiekėjas. Jie privalo vadovautis pagrindinėje sutartyje numatytoms sąlygomis. Tik jie, o ne tretieji asmenys, yra atsakingi už sutarties sąlygų vykdymą bei gali taikyti baudas už šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą, reikalauti nuostolių atlyginimo. CPO LT šiuo atveju nėra sutartinių santykių šalis, taip pat ji nėra nei sutartyje numatyto produkto gamintojas, nei pardavėjas, nei pirkėjas. Todėl objektyviai, net ir norėdama, CPO LT negali įtakoti dvišalių sutartinių santykių ar atsakyti už pristatyto produkto kokybę bei laiku neatliktą apmokėjimą. Viešųjų pirkimų įstatymas išimtinę teisę kontroliuoti, kaip laikomasi sudarytų pirkimų sutarčių sąlygų, kaip užtikrinamas jų vykdymas bei vertinti įvykdymo rezultatus, suteikia tik Viešųjų pirkimų tarnybai (Įstatymo 82 str. 1 d. 2 p.).

Visus užsakovo ir tiekėjo ginčus, kylančius iš pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, šalys sprendžia derybomis, pagrindinės sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

Ar galima sudaryti papildomą susitarimą su tiekėju prie Užsakymo sutarties ir pirkti papildomų prekių?

Ne.

Užsakymo sutartis suteikia pirkėjui teisę ir pareigą įsigyti, o tiekėjui pristatyti joje nurodytą prekių kiekį. Papildomi Užsakymo sutarties priedai ar susitarimai negalimi ir teisės įsigyti Užsakymo sutartyje nenumatytų prekių nesuteikia. Todėl, norėdami įsigyti daugiau prekių, nei numatyta pasirašytoje Užsakymo sutartyje, privalote skelbti naują konkursą, kurio metu, vykstant atnaujintam tiekėjų varžymuisi, bus išrinktas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas ir bus pasirašyta atskira Užsakymo sutartis. CPO LT suteikia galimybę įvykdyti tiekėjų atranką ir pasirašyti naujas Užsakymo sutartis per kelias dienas visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

Kada baigiasi ilgalaikės prekių užsakymo sutarties galiojimas?

Skaitykite paaiškinimą.

Ilgalaikės sutartys biuro prekėms, eksploatacinėms medžiagoms , vadovaujantis Pagrindinės sutarties 10.2 punktu, galioja kol Užsakovas nuperka Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, bet ne ilgiau nei pasibaigia užsakymo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas.

Pagrindinės sutarties pratęsimo galimybė numatyta Pagrindinės sutarties 10.3 punkte.

Apie ataskaitas

Kokias ataskaitas reikia teikti Viešųjų pirkimų tarnybai už pirkimus įvykdytus per CPO LT?

Viešųjų pirkimų ataskaita.

Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, ši ataskaita yra kasmet pildoma visų perkančiųjų organizacijų.

Viešųjų pirkimų ataskaita – visų per finansinius metus atliktų viešųjų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų, ataskaita.

Informaciją ataskaitos užpildymui CPO LT katalogo naudotojai gali rasti skiltyje “Statistika” ir įvykdytų užsakymų krepšeliuose.

Ar privaloma to paties tipo prekių, įsigytų per CPO LT, vertes priskaičiuojti prie savarankiškai vykdomų pirkimų verčių?

Taip.

Perkančioji organizacija vykdydama to paties tipo viešąjį pirkimą savarankiškai, turi atsižvelgti į sutarčių, sudarytų pagal CPO LT sudarytą preliminariąją sutartį, vertę.

Paaiškinimas paremtas Viešųjų pirkimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 6 dalimis. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad “numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė”, tuo tarpu remiantis to paties straipsnio 6 dalimi, perkančioji organizacija privalo sumuoti to paties tipo prekių sutarčių vertes.

Ar perkančioji organizacija gali pirkimą per CPO LT katalogą priskaičiuoti prie savo elektroninių pirkimų?

Taip.

CPO LT visus viešųjų pirkimų konkursus preliminariosioms sutartims sudaryti vykdo elektroniniu būdu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).