Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

ES parama

VšĮ CPO LT įgyvendina ES finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007

„Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“

Viešoji įstaiga CPO LT ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. gegužės mėn. pasirašė sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo, kurio vertė ­beveik 750 000 (747 824, 86) eurų.

Pirmame projekto 5gyvendinimo etape 2017 m. gegužės mėn. –2020 m. gruodžio mėn. CPO LT elektroninis katalogas  išplėstas 10 naujų pirkimų modulių, surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) šalies savivaldybių perkančiųjų organizacijų darbuotojams:1200  jų apmokyti naudotis elektroniniu katalogu, supažindinti su naujais pirkimo moduliais,  pagilintos jų centralizuotų viešųjų pirkimų kompetencijos.

Antrame projekto įgyvendinimo etape 2021m. sausio-2023 m. rugpjūčio mėn. CPO LT elektroninis katalogas bus dar   išplėstas 10 naujų pirkimų modulių bei surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) 1200  šalies viešojo sektoriaus institucijų perkančiųjų organizacijų darbuotojams.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ ir yra įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

VšĮ CPO LT įgyvendino ( 2013-2016) projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-087

,,Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ 

Projektas įgyvendintas gavus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-03-V ,,Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas

Prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą.