Informacija

Apie elektroninį katalogą

CPO LT elektroniniame kataloge Jūs galite įsigyti arba, jei esate verslo subjektas, parduoti įvairias prekes, paslaugas ir darbus, kurie suskirstyti į > 90 kategorijų (modulių). El. katalogo asortimentas yra nuolat pildomas naujais moduliais, esami moduliai atnaujinami, pildomos techninės specifikacijos. 

Kyla sunkumų?

 • Dėl vartotojų prisijungimo ar paskyrų kviečiame kreiptis  darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. el. paštu: [email protected] arba tel.: +37066629033
 • Dėl atskirų užsakymų formavimo, pirkimų ar sutarčių vykdymo klausimų kontaktai nurodyti el. kataloge prie kiekvieno jus dominančio modulio. 
 • Pranešimus dėl galimų konkurencijos pažeidimų kviečiame teikti el. paštu [email protected]

Registracija

Registracijos tvarka ir paraiškos – sutarties pildymas

Registruojantis pirmą kartą, Jums reikia:

 1. CPO LT katalogo (https://katalogas.cpo.lt) skiltyje „Registracija“ rasti pirkėjo paraišką – sutartį.
 2. Užpildyti pirkėjo paraišką – sutartį ir paspausti „Pateikti duomenis“, tuomet išsaugoti sugeneruotą dokumentą PDF formatu, jį atsispausdinti ir, pasirašytą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, pristatyti į CPO LT arba išsiųsti paštu, taip pat galite išsiųsti elektroniniu paštu.
 3. Gautą pirkėjo paraišką – sutartį peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. paraiškoje – sutartyje nurodytu elektroniniu paštu išsiųs patvirtinimą bei pirminius prisijungimo duomenis prie CPO LT katalogo
 1. CPO LT informacinėje sistemoje (toliau – CPO IS) yra registruojami Tiekėjai (jų įgalioti naudotojai), su kuriais CPO LT (po viešojo pirkimo konkurso) yra pasirašiusi preliminariąsias sutartis dėl pardavimų vykdymo per CPO LT. Preliminariąsias sutartis su CPO LT sudariusių Tiekėjų sąrašas.
 2. Visi preliminariąsias sutartis sudarę Tiekėjai paskiria savo įgaliotus darbuotojus (naudotojus), turinčius teisę atlikti konkrečius veiksmus Tiekėjo vardu CPO IS, užpildydami registracijos paraiškos formą, kurią CPO LT pateikia Tiekėjui po preliminariosios sutarties pasirašymo.
 3. Elektroniniu parašu pasirašytą registracijos paraišką ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjai privalo pateikti CPO LT, el. paštu [email protected].
 4. CPO LT, patikrina Tiekėjo pateiktų registracijos duomenų teisingumą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu išsiunčia Tiekėjo įgaliotiems naudotojams, nurodytiems registracijos paraiškoje, identifikavimo duomenis (naudotojo kodą ir pirminį slaptažodį).
 1. CPO LT informacinėje sistemoje (toliau – CPO IS) yra registruojami tik leidimą dinaminėje pirkimų sistemoje (toliau – DPS) dalyvauti gavę Tiekėjai.
 2. Pranešusi Tiekėjui apie leidimą dalyvauti DPS, CPO LT pateikia Tiekėjui užpildyti registracijos paraiškos formą.
 3. Tiekėjai paskiria savo įgaliotus darbuotojus (naudotojus), turinčius teisę atlikti konkrečius veiksmus Tiekėjo vardu CPO IS, užpildydami registracijos paraiškos formą.
 4. Elektroniniu parašu pasirašytą registracijos paraišką ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjai privalo pateikti CPO LT, el. paštu [email protected].
 5. CPO LT, patikrina Tiekėjo pateiktų registracijos duomenų teisingumą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu išsiunčia Tiekėjo įgaliotiems naudotojams, nurodytiems registracijos paraiškoje, identifikavimo duomenis (naudotojo kodą ir pirminį slaptažodį).

Pirkėjui

Pirkėjui skirtais identifikaciniais duomenimis prisiregistravus prie CPO LT katalogo, galima atlikti visus veiksmus, būtinus užsakyti prekes, paslaugas ar darbus.

Pirkėjas, CPO LT kataloge radęs jo poreikius atitinkančią specifikaciją, gali ją įdėti į krepšelį. Pirkėjas į tą patį krepšelį gali įkelti tik specifikacijas, kurios priklauso tai pačiai grupei (pvz. negalima kartu į tą patį krepšelį įkelti ir kompiuterių ir kanceliarinių prekių), kadangi užsakymai yra formuojami pagal preliminariosiose sutartyse nustatytas pirkimų dalis.

Baigęs formuoti krepšelį, Pirkėjas turi jį išsaugoti ir patikrinti ar visos įkeltos specifikacijos yra krepšelyje, ar visi pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas išsaugotą krepšelį gali redaguoti, trinti ar pateikti konkursui jam tinkamu metu.

Prekių užsakymo atveju, prieš pateikdamas krepšelį konkursui Pirkėjas privalo įsitikinti, ar norimų užsakyti specifikacijų didžiausios galimos kainos ir bendra krepšelio kaina neviršija suplanuoto pirkimo biudžeto ir, ar pagal pasirinktą specifikaciją visų Tiekėjų pasiūlytos konkrečios prekės yra priimtinos.

Krepšelis pateikiamas konkursui įėjus į meniu punktą „Pirkimai“, į redaguojamą krepšelį ir paspaudus nuorodą „Pateikti konkursui“.

Užsakymai gali būti formuojami be laiko apribojimų, tačiau suformuoti užsakymai Tiekėjams automatiniu būdu CPO LT kataloge paskelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 15:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

Paskelbus konkursą, Pirkėjas nutraukti tolimesnių pirkimo procedūrų negali – privaloma vykdyti pirkimą iki pirkimo (užsakymo) sutarties sudarymo su laimėjusiu Tiekėju, jei preliminariojoje sutartyje nenustatyta kitaip.

Laimėtojai ir pasiūlymų eilė, suėjus Pirkėjo nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, skelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 9:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

 1. Visi preliminariąsias sutartis sudarę Tiekėjai paskiria savo įgaliotus darbuotojus (naudotojus), turinčius teisę atlikti konkrečius veiksmus Tiekėjo vardu CPO IS, užpildydami registracijos paraiškos formą, kurią CPO LT pateikia Tiekėjui po preliminariosios sutarties pasirašymo.
 2. Elektroniniu parašu pasirašytą registracijos paraišką ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjai privalo pateikti CPO LT, el. paštu [email protected].
 3. CPO LT, patikrina Tiekėjo pateiktų registracijos duomenų teisingumą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu išsiunčia Tiekėjo įgaliotiems naudotojams, nurodytiems registracijos paraiškoje, identifikavimo duomenis (naudotojo kodą ir pirminį slaptažodį).

Esant Preliminariosiose sutartyse numatytiems pagrindams, paskelbto užsakymo nutraukimą gali inicijuoti tik užsakymą paskelbusio Pirkėjo (organizacijos) vadovas arba tam įgaliotas asmuo.

Ši nutraukimo tvarka taikoma visiems CPO LT kataloge vykdomiems prekių, paslaugų ir darbų užsakymams.

Tiekėjui

Tiekėjui skirtais identifikaciniais duomenimis prisiregistravus prie CPO LT katalogo, galima atlikti visus veiksmus reikalingus: 1) Pasitikrinti savo siūlomų prekių/paslaugų aprašymus bei maksimalius įkainius kataloge 2) Teikti pasiūlymus gautiems Užsakymams

Tiekėjai siūlomų prekių, paslaugų ir darbų aprašymus gali peržiūrėti meniu punkte „Mano produktai“, pasirinkus norimą produktų kategoriją.

Tiekėjas gali pasitikrinti šią CPO LT patalpintą prekių/paslaugų informaciją:

 • prekės gamintoją, modelį, pavadinimą ir maksimalią kainą;
 • detalius prekės techninius parametrus;
 • prekės fotografiją (jei taikoma);
 • nuorodą į gamintojo pateiktą prekės aprašymą (jei taikoma).
 • minimalias nuolaidas degalų kiekio intervalams (jei taikoma).
 • paslaugų maksimalius įkainius(jei taikoma).

Tiekėjas turi teisę keisti siūlomų produktų aprašymus, jeigu tokia galimybė yra numatyta Preliminariojoje sutartyje ir jeigu tokie pakeitimai atitinka preliminariosiose sutartyse nustatytus reikalavimus.

 1. Tiekėjai, savo meniu skiltyje „Pirkimai“ gavę informaciją apie paskelbtą konkursą, gali pateikti pasiūlymą pateiktam krepšeliui.

  Apie Pirkėjo suformuotą ir pateiktą konkursui krepšelį automatiniu būdu CPO LT kataloge yra informuojami visi krepšelyje esančias prekes, paslaugas ar darbus pagal preliminariąją sutartį galintys siūlyti Tiekėjai (tiek krepšelio pateikimo konkursui momentu kataloge publikavę užsakytų produktų aprašymus, tiek jų nepublikavę), tačiau dalyvauti atnaujintame Tiekėjų varžymesi turi teisę tik Tiekėjai krepšelio pateikimo konkursui momentu CPO LT kataloge publikavę užsakytų produktų aprašymus.

  Informaciją apie paskelbtą konkursą Tiekėjai gauna savo meniu punkte „Pirkimai“ ir „Pranešimai“. Ši informacija papildomai gali būti siunčiama elektroniniu paštu, tokią galimybę Tiekėjui pasirinkus meniu punkte „Pranešimai“ > „Prenumerata“.

  Pasiūlymo pateikimui suteikiamas Pirkėjo nurodytas terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 2 pilnos darbo dienos. Kiekvienas Tiekėjas turi galimybę tik vieną kartą pateikti pasiūlymą konkrečiam krepšeliui. Atkreipiame dėmesį, kad atšaukti, pakeisti ar pataisyti pateikto pasiūlymo negalima.

  Suėjus nustatytam pasiūlymo pateikimo terminui, Pirkėjas ir pasiūlymus pateikę Tiekėjai savo meniu skiltyje „Pirkimai“ ir „Pranešimai“ yra informuojami apie laimėtoją ir pasiūlymų eilę. Ši informacija papildomai gali būti siunčiama elektroniniu paštu, tokią galimybę Tiekėjui pasirinkus meniu punkte „Pranešimai“ > „Prenumerata“.

Turite klausimų? Susisiekime!