ES projektai

Projektas „Viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo plėtra“

Projekto vykdytojas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto partneris: Viešoji įstaiga CPO LT

Projekto trukmė: 2023.10.16 – 2026.04.30

Projektu siekiama toliau skaitmeninti centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo ir administravimo paslaugą. CPO LT elektroninio katalogo plėtra, sukuriant naują posistemę (10 centralizuotų objektų komponentų/modulių), užtikrins pagrindinį viešųjų pirkimų politikos tikslą – didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą.

Projektas prisideda įgyvendinant šiuos Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano (toliau – VPNĮP) suplanuotus Vyriausybės programos siekius – kurti į ekonominį naudingumą orientuotus viešuosius pirkimus.

Projektas prisideda prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą.

Su projektu plačiau susipažinti galima čia: 

https://esinvesticijos.lt/

Projekto tikslas:

Viešųjų pirkimų centralizavimo ir skaitmenizavimo plėtra sukuriant 10 naujų standartizuotų objektų CPO LT elektroniniame kataloge. Tai ženkliai padės tobulinti viešojo administravimo subjektų veiklos valdymą, sudarys dar didesnes galimybes viešojo sektoriaus ir savivaldybių perkančiosioms organizacijoms vykdyti viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje.

Projekto tikslinės grupės:

Perkančiosios organizacijos, siekiančios efektyvaus, kokybiško, racionalaus ir skaidraus viešųjų pirkimų vykdymo. Verslo subjektai – tiekėjai, siekiantys didinti pardavimų apimtis per centralizuotus viešuosius pirkimus vienodomis sąlygomis ir  sąžiningai konkuruojant su kitais tiekėjais. CPO LT – projektas padės įgyvendinti įstaigos strateginį tikslą – užtikrinti, kad, vykdant viešuosius pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, būtų racionaliai naudojamos viešojo sektoriaus lėšos ir administraciniai ištekliai.

Projekto rezultatai:

Sukurta 10 naujų pirkimo modulių CPO LT elektroniniame kataloge, kurių pagalba būtų centralizuoti ir skaitmenizuoti viešieji pirkimai, parengta 10 vaizdo instrukcijų užsakymų krepšelio pildymui; parengta mokymų medžiaga  nuotoliniams seminarams ir apmokyti  600 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų naudotis naujais pirkimų moduliais.

Projektas „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“

VšĮ CPO LT įgyvendina ES finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007


Viešoji įstaiga CPO LT ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. gegužės mėn. pasirašė sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo, kurio vertė ­beveik 750 000 (747 824, 86) eurų.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ ir yra įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

 

Projekto tikslas:

 1. Plėtojant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą įdiegti naujus, inovatyviais sprendimais grįstus centralizuotų viešųjų pirkimų modulius ir taip prisidėti prie viešojo administravimo subjektų veiklos valdymo tobulinimo sudarant galimybę viešojo sektoriaus ir savivaldybių perkančiosioms organizacijoms pereiti prie viešųjų pirkimų elektroninėje erdvėje atsisakant jų vykdymo savarankiškai.
 2. Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas mažinant korupcijos galimybes vienoje iš labiausiai korupcijos paveiktų viešojo valdymo sričių – viešuosiuose pirkimuose. Viešųjų pirkimų vykdymo „nuasmeninimas” ir jų perkėlimas į elektroninę erdvę yra esminė priemonė šiam tikslui pasiekti.

Projekto esmė:

 • Centralizuotus viešuosius pirkimus nacionaliniu mastu vykdanti VšĮ CPO LT įgyvendina pagrindinius viešųjų pirkimų politikos tikslus – didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą. Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO LT elektroninį katalogą yra priemonė, kuri leidžia eliminuoti korupcijos rizikos veiksnius, nes, vykdant viešuosius pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, visi procesai – nuo pirkimo formavimo, paskelbimo, pasiūlymų pateikimo, tiekėjų varžymosi, vokų atplėšimo ir net sutarčių suformavimo – vyksta elektroniniu, automatizuotu būdu. Taip užtikrinamas viešojo pirkimo proceso skaidrumas, nelieka „žmogiškojo veiksnio“ rizikos ir galimybės paveikti procesą. Prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami pagal standartizuotas technines specifikacijas, todėl nelieka išimčių galimybės – rinka pirkimuose dalyvauja vienodomis sąlygomis. Be šių naudų, CPO LT taip pat padeda perkančiosioms organizacijoms taupyti laiko, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kadangi centralizuodama viešuosius pirkimus atlieka visas viešojo pirkimo procedūras, sudaro preliminariąsias sutartis su tiekėjais ir kitaip kuruoja visą procesą nuo pradžios iki pabaigos. Taip perkančiosios organizacijos gali įsigyti prekes, darbus, paslaugas greičiau, racionaliau ir efektyviau

 • Pirmajame projekto įgyvendinimo etape 2017 m. gegužės mėn.-2020 m. gruodžio mėn. CPO LT elektroninis katalogas išplėstas 10 naujų pirkimų modulių, surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) šalies savivaldybių perkančiųjų organizacijų 1200-ams darbuotojų, kurie apmokyti naudotis elektroniniu katalogu, supažindinti su naujais pirkimo moduliais, pagilintos jų centralizuotų viešųjų pirkimų kompetencijos.

 • Antrame projekto įgyvendinimo etape 2021 m. sausio-2023 m. rugpjūčio mėn. CPO LT elektroninis katalogas bus išplėstas 10 naujų pirkimų modulių bei surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) 1200-ams šalies viešojo sektoriaus institucijų perkančiųjų organizacijų darbuotojų. Projekto įgyvendinimas efektyviai prisideda prie viešųjų pirkimų tikslų realizavimo ir naudų pirkėjams, tiekėjams ir valstybei kūrimo. Iki 2022 m. rugsėjo jau sukurta 14 prekių, paslaugų ir darbų elektroninio katalogo modulių, kurie iš esmės tenkins daugumos perkančiųjų organizacijų poreikių bei, dėl inovatyvių pirkimo objektų centralizavimo ir technologinių sprendimų, yra efektyvus ir patogus naudotojams įrankis.

Įvykę seminarai:

 • ES projekto I-o etapo seminarai buvo skirti savivaldos institucijų perkančiųjų organizacijų specialistams. Mokymai vyko 2019 m. 06 mėn.-2020 m. 06 mėn. Juose dalyvavo iš visų Lietuvos savivaldybių (60) 1187 dalyviai.
  II-o etapo seminaras prasidės 2023 m. sausio mėn. Jis skirtas viešojo sektoriaus perkančiosioms organizacijoms. Numatomas dalyvių skaičius – 1200. Seminarai vyksta nuotoliniu būdu.
 • Dalyvių apklausos duomenimis, 74,23 proc. jų, pateiktą informaciją įvertino kaip „svarbią ir naudingą“, 20,78 proc. dalyvių nurodė, kad įgytas žinias taikys pirkdami per CPO LT elektroninį katalogą. Mokymo turinį ir jo pateikimą puikiai įvertino 50,36 proc., labai gerai – 29,81 proc. ir gerai – 14,49 proc. visų dalyvių. Kadangi absoliuti dauguma mokymų dalyvių puikiai įvertino seminarų vykdymą virtualioje erdvėje, CPO LT ir ateityje numato rengti nuotolinius mokymus

ES projektų archyvas

 • ,,Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ 

  Projektas įgyvendintas gavus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-03-V ,,Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

  Projekto tikslas

  Prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą.