Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-516 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Viešojoje įstaigoje CPO LT teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Viešojoje įstaigoje CPO LT (toliau – CPO LT) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo CPO LT veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

CPO LT veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su CPO LT sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) tiesiogiai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą CPO LT, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;
 2. el. paštu [email protected];
 3. Informacijos apie pažeidimą forma. 

CPO LT kompetentingu subjektu paskirta CPO LT Direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą CPO LT.

Pranešimų ar informacijos apie pažeidimus Viešojoje įstaigoje CPO LT 2020-2023 m. gauta nebuvo.