Korupcijos prevencija

CPO LT, suprasdama, jog viešieji pirkimai yra viena iš korupcijos apraiškoms jautriausių sričių, įsidiegė ir savo veikloje vadovaujasi Antikorupcinės vadybos sistema, kuri atitinka ISO 37001:2016 standartą, ir 2023 m. gavo tai patvirtinantį sertifikatą.

Antikorupcinės vadybos sistema papildo įstaigos jau anksčiau įsidiegtą kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2015, kurių sąveika ir įgalinimas CPO LT leidžia užtikrinti šiuos veiklos principus: veiklos skaidrumą ir korupcijos apraiškų užkardymą, orientaciją į klientą ir jo poreikius, lyderystę, darbuotojų įtraukimą, procesinį požiūrį į veiklą ir jos nuolatinį gerinimą, faktais pagrįstų sprendimu priėmimą. 

Viešųjų pirkimų procesas yra labai svarbus tiek Europos Sąjungos (ES) ir kiekvienos valstybės narės ekonominiam bei socialiniam vystymuisi, nes būtent viešųjų pirkimų būdu viešojo sektoriaus organizacijos išleidžia apie penktadalį ES šalyse sukuriamo bendrojo vidaus produkto. Todėl vienas iš esminių kovos su korupcijos apraiškomis įrankių – skaidrumas.

Skaidrumas yra viena iš CPO LT vertybių, nustatanti, kad veikiame sąžiningai ir atvirai, pasitikime vieni kitais – darbuotojais, institucijomis ir kitais veiklos partneriais. Remiantis CPO LT 2022 m. nuolat vykdomos apklausos rezultatais, atvirumas visais veiklos klausimais stiprina klientų ir darbuotojų pasitikėjimą mūsų veikla. Net 97 proc. perkančiųjų organizacijų (apklausos respondentų)  CPO LT veiklą vertina kaip skaidrią ir patikimą.

CPO LT netoleruoja bet kokių kyšininkavimo, prekybos poveikiu apraiškų, darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo, šeimos narių, artimų asmenų, giminaičių bei kitų susijusių asmenų protegavimo.

CPO LT priimtinas „nulinės dovanos“ politikos principas, reiškiantis, kad kiekvienas dovanos teikimo ir gavimo atvejis tinkamai įvertinamas ir gautos dovanos apskaitomos. Savo veiklos partneriams, vertinantiems mūsų bendradarbiavimą, esame dėkingi už tiesiog ištartą padėkos žodį.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojoje įstaigoje CPO LT paskirta atsakinga Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė. Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus CPO LT darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus ar kitokį korupcijos pasireiškimą, apie tai galite pranešti:

CPO LT 2019-2023 m. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų fiksuota nebuvo.

CPO LT taip pat vadovaujasi steigėjos, Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos,  korupcijos prevencijos politika ir ją įgyvendinančiais dokumentais. Su jais susipažinti galite ministerijos svetainės skiltyje Korupcijos prevencija

korupcijos prevencija, antikorupcinė vadybos sistema, ISO 37001

Viena iš pagrindinių CPO LT vertybių ir veiklos principų – skaidrumas ir viešumas.

CPO LT deda visas pastangas, kad centralizuoti viešieji pirkimai būtų vykdomi kokybiškai ir skaidriai.

Mes veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, stengiamės, kad Lietuvos perkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus CPO LT informacinėse sistemose ir tiekėjai dalyvaudami CPO LT vykdomuose centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, laikytųsi tokių pat principų.

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus CPO LT darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus ar kitokį korupcijos pasireiškimą, apie tai galite pranešti:

Pranešimus apie galimai neskaidrius veiksmus asmeniškai galite pateikti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. CPO LT patalpose, adresu Ukmergės g. 219-1 (Vilnius).

Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės projektų antikorupcinis vertinimas neatliekamas dėl poreikio nebuvimo.

CPO LT 2019-2023 m. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų fiksuota nebuvo.