Pirkimo proceso ABC

Dalyviai

Pirkimuose per CPO LT gali dalyvauti tik tos organizacijos, kurios patenka į šį perkančiųjų organizacijų sąrašą*

* – Šis sąrašas yra nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme

 • Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančios perkančiosios organizacijos (nurodytos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. patvirtintame įsakyme „Dėl perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ Nr. 4-72);
 • Savivaldybių institucijos ir įstaigos bei jų įsteigti subjektai; kiti savivaldybės administravimo subjektai, turintys teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų įgyvendinimą;
 • Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų teritoriniai padaliniai;
 • Centrinio valstybinio administravimo sistemos subjektų įsteigtos perkančiosios organizacijos;
 • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;
 • Mokslo ir studijų sistemos įstaigos (aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos, mokslo ir technologijų parkai bei kitos įstaigos ir institucijos, kurių veikla susijusi su mokslo ir studijų veiklos vertinimu ar organizavimu);
 • Švietimo sistemos įstaigos (aukštesniosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, papildomojo ugdymo įstaigos, specialiojo ugdymo įstaigos ir kitos švietimo sistemos įstaigos);
 • Kultūros įstaigos (teatrai, muziejai, bibliotekos ir kitos kultūros įstaigos);
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės ir kitos sveikatingumo įstaigos);
 • Socialinės globos ir rūpybos įstaigos;
 • Kūno kultūros ir sporto įstaigos (sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto bazės ir kitos kūno kultūros bei sporto įstaigos);
 • Krašto apsaugos sistemos įstaigos;
 • Aplinkos apsaugos įstaigos;
 • Visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos;
 • Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos įstaigos;
 • Turizmo paslaugų teikėjai (turizmo informacijos centrai ir kitos turizmo paslaugas teikiančios įstaigos);
 • Lietuvos Respublikos subjektai, vykdantys tarptautinėmis ir/ar nacionalinėmis lėšomis finansuojamus projektus (gaunantys paramą), kurių administravimą vykdančios institucijos ar įstaigos yra pasirašiusios su CPO LT bendradarbiavimo sutartį, ir/ar kurių veiklą ir/ar projektų (paramos) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir/ar sutartyse numatyta galimybė vykdyti pirkimus per CPO LT;
 • Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios įmonės, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.Lietuvos Respublikos teisės aktais įpareigoti Lietuvos Respublikos subjektai vykdyti pirkimus per CPO LT.

 

Turite klausimų? Susisiekime!