Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

D.U.K.

 

Bendrieji klausimai
Kaip tiekėjui užsiregistruoti CPO LT kataloge?
CPO LT administruojamuose elektroniniuose kataloguose gali registruotis tik tie tiekėjai, su kuriais, atlikus viešojo pirkimo procedūras, yra sudarytos preliminariosios sutartys arba jie dalyvauja dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS).
Detali informacija, kaip tiekėjai registruojami į katalogus pateikiama CPO LT svetainėje www.cpo.lt skiltyje „Tiekėjams“.
Kodėl CPO LT administruojamoje elektroninėje viešųjų pirkimų sistemoje perkančiosioms organizacijoms yra 2 katalogai ir juose reikia registruotis atskirai?
CPO LT administruojamoje elektroninėje viešųjų pirkimų sistemoje yra 2 prekių, paslaugų ir darbų katalogai: Katalogas 2007 ir CPO IS. Jie yra autonomiški, skiriasi jų funkcionalumai, todėl perkančiosios organizacijos, norėdamos pirkti prekes, paslaugas ar darbus abiejuose kataloguose, turi registruotis atskirai kiekviename iš jų. Perkančiosios organizacijos, norėdamos tapti Katalogas 2007,naudotojais pildo Pirkėjo paraišką-sutartį, o CPO IS naudotojais – elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Registracija atliekama vieną kartą visam naudojimosi laikotarpiui.
Perkančiųjų organizacijų patogumui, Kataloge 2007 moduliuose, kurie jau perkelti į naująjį CPO IS katalogą, yra nuorodos „pirmyn“, kurias paspaudus, pereinama į reikalingą modulį CPO IS.
Perkančiųjų organizacijų patogomui CPO LT numato per kelis metus Katalogą 2007 integruoti į CPO IS, kuriame vyks visi pirkimai ir bus viena registracija.
Kodėl registracijos dokumentus CPO LT reikia siųsti paštu?
CPO LT ragina elektroninio katalogo naudotojus visus dokumentus pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtinamu elektroniniu parašu ir nenaudoti jų popierinio varianto. Tos perkančiosios organizacijos, kurios neturi elektroninio parašo, gali pasirašytus dokumentus PDF formatu taip pat siųsti elektroniniu paštu. Popierinio sutarties varianto siuntimas paštu yra viena iš galimybių, tačiau neprivaloma.
Kaip dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje (DPS), kada teikiami ir kokie dokumentai?
Dinaminė pirkimų sistema (DPS), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra sukurta Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) administruojamoje centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS). Joje galima susipažinti su paskelbtais pirkimais, nustatytais reikalavimais bei teikti orientacinį pasiūlymą su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais. Priimti į DPS tiekėjai, pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka yra kviečiami pateikti konkretų pasiūlymą konkrečiam pirkimui.Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu CPO LT elektroniniame kataloge dauguma modulių yra sukurti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, galiojusiomis iki 2017-06-30.Kokius dokumentus ir kaip pateikti, norint dalyvauti DPS, yra nurodyta atitinkamo modulio pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą /DPS sukūrimą (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Tiekėjai visą DPS galiojimo laikotarpį (4 metus) bet kuriuo metu gali pateikti orientacinį pasiūlymą su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais CVP IS priemonėmis. Taip pat visą galiojimo laikotarpį bet kuriuo metu tiekėjai gali atsiimti arba patikslinti savo orientacinį pasiūlymą.CPO LT, įvertinusi orientacinius pasiūlymus, informuoja tiekėją apie orientacinio pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei apie leidimą dalyvauti DPS.Kai paskelbiamas konkretus prekių, paslaugų ar darbų pirkimas CVP IS ir skelbime apie pirkimą, yra nurodoma tiksli orientacinių pasiūlymų pateikimo data dėl šio konkretaus pirkimo.

CPO LT, įvertinusi naujus gautus orientacinius pasiūlymus, visiems tiekėjams, kuriems yra leista dalyvauti DPS, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia kvietimą pateikti konkretų pasiūlymą – kainą/as – dėl konkrečių prekių, paslaugų ar darbų.

Atlikus visas viešojo pirkimo procedūras, su tiekėjais, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasirašomos preliminariosios sutartys.

DPS, sukurtas pagal naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą, priešingai nei anksčiau, suteikia tiekėjams galimybę visą jo galiojimo laiką ( 4 metus) pateikti į šią sistemą ir dalyvauti joje skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Ši nuostata užtikrins tiekėjų konkurenciją, o perkančiosioms organizacijoms leis reikalingas paslaugas įsigyti geriausiomis kainomis. Tiekėjams nebereikės pasirašyti preliminariųjų sutarčių, jiems sumažės administravimo našta.

 

MODULIAI, SPECIFIKACIJOS, UŽSAKYMO FORMAVIMAS
Ką reiškia kataloge įdėtos konkrečių prekių nuotraukos? Ar galime užsakyti vieną iš šių prekių?
Perkančiųjų organizacijų patogumui, kad jos galėtų paprasčiau patikrinti ar tiekėjas pristato tas prekes, kurias jos įsigijo, biuro reikmenų modulyje pateikiamos nuotraukos prekių, dėl kurių tiekimo per CPO LT elektroninį katalogą pasirašytos preliminarios sutartys.
Užsakovas, skelbdamas viešąjį pirkimą, nurodo tik techninės specifikacijos parametrus, bet negali nurodyti konkretaus tiekėjo bei jo tiekiamos prekės gamintojo. Įvykus atnaujintam varžymuisi, užsakovas gaus vieną iš nurodytų prekių, kuri yra pasiūlyta už mažiausią kainą užsakymo metu. Sudarytoje pagrindinėje sutartyje tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo, yra nurodoma konkreti prekė, kurią tiekėjas įsipareigoja tiekti. Užsakovas, gavęs prekes, gali vizualiai pasitikrinti ar jam pristatytos tos prekės, kurias jis įsigijo.
Ką reiškia užsakymo lange rodomas prognozuojamas kainos intervalas, kuris yra gana didelis?
CPO IS kataloge perkančiosios organizacijos, formuodamos užsakymą, gali matyti įvykusių paskutiniųjų 5 analogiškų prekių pirkimų kainą. Ji dažnai varijuoja priklausomai nuo prekės kiekių, kitų aplinkybių (ar perkama viena ar daugiau modulio prekių, kur jas reikia pristatyti ir pan.). Todėl kainų „žirklės“ už tą pačią prekę gali būti gana didelės. Ši informacija yra tik orientacinio pobūdžio, padedanti perkančiajai organizacijai orientuotis formuojant pirkimo biudžetą. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus, pati perkančioji organizacija nurodo maksimalų pirkimo biudžetą, o tiekėjai atnaujinto varžymosi metu turi teisę tik mažinti siūlomą kainą, bet negali viršyti nurodytos sumos.
Ar gali perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą CPO LT administruojamoje elektroninėje sistemoje, nurodyti savo perkamos prekės techninius parametrus (pvz. kompiuterio operatyvinės atminties dydį)?
CPO LT administruojamoje elektroninėje viešųjų pirkimų sistemoje su tiekėjais pasirašomos preliminariosios sutartys dėl konkrečių techninių specifikacijų prekių, paslaugų ir darbų tiekimo. Elektroniniuose kataloguose ( Katalogas 2007 ir CPO IS) kiekviename prekių, paslaugų, darbų modulyje skelbiamos visos techninės specifikacijos, iš kurių perkančiosios organizacijos gali rinktis joms reikalingus produktus bei skelbti viešąjį pirkimą. Pirkti prekes per CPO LT pagal savo nurodytus techninius parametrus, kurių nėra elektroniniuose kataloguose, užsakovai negali.Tuo atveju, kai perkančioji organizacija CPO LT elektroniniuose kataloguose neranda jos poreikius atitinkančių prekių parametrų, ji gali pati skelbti viešąjį pirkimą joms įsigyti.Vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus pagal naująjį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, bus galimybė lanksčiau ir greičiau keisti techninę specifikaciją, labiau atsižvelgti į kintančius perkančiųjų organizacijų poreikius.
Kodėl negalima paskelbti užsakymo už 50 € kompiuterinės ir biuro įrangos modulyje, jei užsakymo formavime nurodyta, kad prognozuojamas šių prekių kainos intervalas yra nuo 50 €?
Kompiuterinės ir biuro įrangos modulyje yra nurodyta minimali krepšelio suma – 90 eurų. Todėl negalima nurodyti mažesnės pirkimo vertės, nes sistema nepaskelbs tokio pirkimo.
Kai įvyksta atnaujintas varžymasis dėl paskelbto užsakymo, tiekėjai, matydami konkretų pirkimą ( kiekius ir kitus parametrus) gali pasiūlyti žemesnę kainą nei numatė perkančioji organizacija. Taip dažniausiai ir įvyksta, todėl prognozuojama (bei įsigijimo) kaina dažniausiai nurodoma mažesnė.
Atkreipiame dėmesį, kad prekių moduliuose užsakymų krepšelių minimali kaina yra skirtinga:
kompiuterių ir biuro įrangos modulyje – 90 €;
eksploatacinių medžiagų – 50 €;
kanceliarinių prekių nuo 30 iki 60 eurų ( skirtingose pirkimų dalyse).
Ši informacija pateikiama konkretaus modulio aprašyme bei nurodoma užsakymo pildymo lange.
Kodėl kataloge nebėra anksčiau buvusių prekių modulių (pvz. degalai iš degalinių)? Kodėl nėra kitų aktualių prekių ir paslaugų (mokykliniai baldai, žaislai, mokomoji literatūra/knygos/pratybos, prezentacinės prekės, konferencijų organizavimas ir t.t.) bei kada galima tikėtis, kad jie bus CPO LT informacinėje sistemoje?
Atsižvelgdama į tai, kad dauguma perkančiųjų organizacijų pageidauja, kad būtų galimybė centralizuotai įsigyti degalus degalinėse, CPO LT numato vykdyti centralizuotą viešąjį Degalų iš degalinių pirkimą bei sukurti šių prekių modulį elektroniniame kataloge.
CPO LT nuolat plečia elektroninių katalogų asortimentą: 2015 m. buvo 28 prekių, paslaugų ir darbų moduliai, 2016 m. – 30, o 2017 m. – 32.
2017 m. CPO LT pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“, kurio įgyvendinimo metu (2017-2020 m.) CPO LT elektroninis katalogas bus išplėstas 10 naujų pirkimų modulių. Šiuo metu vyksta rinkos analizė, kokios prekės, paslaugos ir darbai yra paklausūs tarp perkančiųjų organizacijų bei analizuojamos jų centralizavimo viešuosiuose pirkimuose galimybės.
Apie užsakymų formavimą kataloge

Pirkimai CPO LT kataloge gali būti formuojami be laiko apribojimų, tačiau suformuoti užsakymai tiekėjams automatiniu būdu kataloge paskelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 15:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas. Laimėtojai ir pasiūlymų eilė, suėjus pirkėjo nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, skelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 9:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

Kokia yra mažiausia krepšelio kaina, kad būtų galima paskelbti užsakymą?
Ne mažiau nei 60 Eur su PVM.
Kas yra Prognozuojamas biudžetas?
Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. Jei Jūs, atlikęs kainų tyrimą, nustatote, kad pasirinktas krepšelyje prekes galite įsigyti už kitokią kainą, tarkime, mažesnę, tai tą sumą ir turėtumėte nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina.
Kas yra Maksimalus užsakymo biudžetas?
CPO LT elektroniniame kataloge, suformavę užsakymo krepšelį, turite nurodyti maksimalią priimtiną užsakymo kainą. Įvykus atnaujintam varžymuisi vertinami tik tie tiekėjų pasiūlymai, kurie atitinka visas nurodytas užsakovo sąlygas, tame tarpe ir maksimalią užsakymo kainą. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.
Kodėl CPO LT kataloge negalima pasirinkti konkrečios prekės?
Galima rinktis techninę specifikaciją, o CPO LT kataloge įkeltos Tiekėjų nuotraukos, kurios atitinka reikalaujamą techninę specifikaciją.

CPO LT elektroniniame kataloge, suformavę užsakymo krepšelį, turite nurodyti maksimalią priimtiną užsakymo kainą. Įvykus atnaujintam varžymuisi vertinami tik tie tiekėjų pasiūlymai, kurie atitinka visas nurodytas užsakovo sąlygas, tame tarpe ir maksimalią užsakymo kainą. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.

Kodėl higieninio popieriaus mato vienetas nurodytas metrais arba lapeliais, o ne ritiniais?
Skirtingų gamintojų gali būti vienodas ritinio diametras, bet skirtis ritinio ilgis (pvz.: Kiekvienoje tiekėjo nuotraukoje yra nurodyta ritinio ilgis metrais, reikia išvesti vidurkį, dauginti iš reikiamo kiekio ritinių – gaunamas užsakymui reikalingas preliminarus metrų kiekis. Tiekėjas užsakymą pristato pilnais ritiniais apvalindamas į mažesnę pusę, bet mokėti reikia už faktą.)
Ar galima skirtingų modelių telefonus sudėti į vieną krepšelį? 
Atskirose pirkimo dalyse varžosi skirtingi tiekėjai, todėl jie negali pateikti pasiūlymo visoms Jūsų prekėms / paslaugoms. Reikia formuoti atskirus krepšelius pagal atsiras pirkimo dalis. Jeigu dalyje yra keletą prekių, pvz. pieštukai ir trintukai, juos galite įsidėti į vieną krepšelį.
Kur galima nurodyti prekių spalvą?
Pasirašius Pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju, Jūs, vadovaudamiesi sutarties sąlygomis, turėsite formuoti atskirą Prekių užsakymą (el. paštu, elektronine užsakymo sistema), kuriame ir turėsite nurodyti reikiamų spalvų prekes (teikiamų spalvų variantai nurodyti techninėje specifikacijoje) ir kiekius.
Apie dalyvavimą
Kaip įmonei tapti tiekėju CPO LT elektroniniame kataloge?


Skaitykite paaiškinimą.

Norėdami patekti į CPO LT elektroninį katalogą, tiekėjai privalo dalyvauti CPO LT skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Visi CPO LT viešieji pirkimai vyksta per Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) administruojamą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

Informacija apie vykstančius konkursus ir dalyvavimo juose sąlygos (pirkimo dokumentai) skelbiamos CVP IS ir CPO LT interneto svetainėje (

www.cpo.lt

), skilties „Pirkimų aprašymai“ potemėje „Konkursai tiekėjams“.

Su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais, pasirašomos preliminarios sutartys, jiems suteikiami prisijungimo kodai CPO LT elektroniniame kataloge ir tokiu būdu jie gali dalyvauti atnaujintuose varžymuose per CPO LT elektroninį katalogą.

Išankstinės registracijos CPO LT kataloge nėra.

Apie kainas
Ar CPO LT paslaugos yra mokamos?
Kokios yra galutinės prekių ar paslaugų kainos perkant per CPO LT?


Skaitykite paaiškinimą.

Galutinės kainos priklauso nuo to, kiek tiekėjų galės pateikti pasiūlymus ir kokios bus tiekėjų pasiūlymų kainos konkrečiam perkančiosios organizacijos užsakymui.
Mažesnę prekių, paslaugų kainą gali įtakoti šie veiksniai:

  • prekių pristatymo terminas (kuo ilgesnis);
  • atsiskaitymo terminas (kuo trumpesnis);
  • ilgalaikės sutarties trukmė (kuo ilgesnė);
  • sutarties vertė (kuo daugiau prekių, paslaugų);
  • pažymėtų miestų skaičius degalų konkursuose (kuo mažiau).

Vidutinės jau įvykusių konkursų kainos ir nuolaidos pateikiamos einamųjų metų „Pirkimų rezultatų ataskaitoje“ svetainės skyrelyje

„Statistika“

Ar tiekėjas gali imti mokestį už prekių pristatymą?

Ne.

Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (išskyrus ankstesniame klausime nurodytas sąlygas)

Kuo skiriasi sutarties vertės ir kiekio išpirkimas?

Fiksuoto įkainio Pagrindinė sutartis kurioje numatyta Jūsų pareiga nupirkti prekių už nustatytą vertę: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės.
Fiksuoto įkainio Pagrindinė sutartis kurioje numatyta pareiga nupirkti nustatytą prekių kiekį: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų kiekvienos Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės vienetų.
Apie atnaujintą varžymąsi
Kiek trunka konkursas kataloge?
Užsakovas pats pasirenka konkurso trukmę pagal konkretaus pirkimo užsakymo sąlygas. Paprastai konkursas trunka nuo dviejų iki penkiolikos darbo dienų.
Ar galima, suklydus, atsiimti pirkimo pasiūlymą prieš vokų atplėšimo terminą?
Užsakovas (perkančioji organizacija), norėdamas nutraukti vykdomą užsakymą CPO LT elektroniniame kataloge, iki atnaujinto varžymosi pabaigos dėl preliminarioje sutartyje nurodytų priežasčių, apie tai privalo informuoti CPO LT. Prašymas nutraukti pirkimo užsakymą (

būtinai nurodant pirkimo numerį ir nutraukimo priežastį

) siunčiamas elektroniniu paštu:

info@cpo.lt

. CPO LT, išnagrinėjusi pateiktą prašymą, priima sprendimą dėl užsakymo nutraukimo ir elektroniniame kataloge apie tai informuoja galimus tiekėjus, kuriems buvo siųsta informacija apie užsakymą. Įvykdžius užsakymą, procedūros nebenutraukiamos, atsiranda dvišaliai santykiai tarp tiekėjo ir užsakovo.
Kaip užsakyti ir apmokėti papildomas paslaugas užsakant projektavimo paslaugą?
CPO LT elektroniniame kataloge užsakovas, pildydamas projektavimo paslaugų užsakymo sąlygas, neturi galimybės užsisakyti/nurodyti ketinamų įsigyti papildomų paslaugų, nurodytų pagrindinės sutarties priede Nr.1, tačiau pagrindinės sutarties sąlygos suteikia užsakovui galimybę šias paslaugas užsakyti papildomai, papildomai už jas apmokant pagrindinės sutarties 4 punkte nustatyta tvarka. Šiame punkte yra numatytas dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainos apskaičiavimo būdas, kas reiškia, jog pagrindinės sutarties kaina susideda iš dviejų dalių. Vieną kainos dalį sudaro pagrindinėje sutartyje fiksuota kaina – tiekėjo pasiūlyme nurodyta statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo paslaugų, techninio projekto/techninio darbo projekto rengimo paslaugų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina. Kitą kainos dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos papildomų paslaugų teikimo atveju. Papildomų paslaugų kaina turi būti raštu suderinta su užsakovu.
Apie konsoliduotus vaistų pirkimus
Kokia konsoliduoto vaistų pirkimo esmė ?
Konsoliduotą vaistų pirkimą perkančiosios organizacijos vykdo, tikėdamosis mažesnių kainų dėl masto ekonomijos veikimo.
Kaip formuoti konsoliduoto vaistų pirkimo užsakymo krepšelį?

Pirmasis žingsnis:

perkančioji organizacija, (konsoliduoto pirkimo iniciatorė), sudariusi savo vaistų poreikio sąrašą, kreipiasi į kitų gydymo įstaigų perkančiąsias organizacijas, kviesdama prisijungti ir vykdyti vieną bendrą pirkimą. Perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių konsoliduotame pirkime, kiekis nėra ribojamas.

Antras žingsnis

: perkančiosios organizacijos patvirtina sutikimą dalyvauti konsoliduotame pirkime ir pateikia savo poreikį sąraše nurodytiems vaistams. Taip pat nurodomi jų perkami kiekiai ir maksimalus kiekvieno vaisto įsigijimo biudžetas bei pateikiamas įgaliojimas perkančiajai organizacijai (pirkimo iniciatorei) atlikti konsoliduotą pirkimą.

Trečias žingsnis:

perkančioji organizacija (pirkimo iniciatorė) informuoja CPO LT pirkimų vadovą, administruojantį vaistų modulį, apie ketinimą vykdyti konsoliduotą pirkimą.

Ketvirtas žingsnis:

perkančioji organizacija (pirkimo iniciatorė) formuoja konsoliduoto pirkimo užsakymo krepšelį, nurodydama visų pirkėjų poreikį kiekvienam vaistui.

Penktas žingsnis:

CPO LT pirkimų vadovas visiems tiekėjams, su kuriais yra sudaryta preliminari sutartis dėl perkamų vaistų, išsiunčia informaciją apie kiekvieno pirkėjo perkamus vaistų kiekius bei jų numatytus maksimalius biudžetus.

Šeštas žingsnis:

atnaujintas tiekėjų varžymasis, laimėtojo paskelbimas.

Septintas žingsnis:

sutarties pasirašymas su perkančiosiomis organizacijomis (Perkančiųjų organizacijų, vykdančių konsoliduotą pirkimą, numatytomis sąlygomis: sutartis gali būti pasirašoma su kiekvienu pirkėju atskirai arba viena bendra sutartis.)
Kodėl konsoliduotame pirkime neįvyksta atskirų vaistų pirkimas, nors tiekėjai pasiūlo mažesnę kainą nei perkančiosios organizacijos (pirkimo iniciatorės) nurodytas maksimalus biudžetas?
Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduoti pirkimai vyksta pagal tuos pačius principus, kaip ir paprasti pirkimai, t.y.


tiekėjų pasiūlyta kaina atnaujinto varžymosi metu, neturi viršyti kiekvienos perkančiosios organizacijos nurodytą vaisto maksimalią kainą.Pavyzdys:

pirkime dalyvauja 3 perkančiosios organizacijos, kurios nori įsigyti po 1000 vnt. (iš viso 3000) vaistų flakonų ir nurodo savo skirtingą maksimalų biudžetą (pvz., 1­- 42660 €, 2- 42860 €, 3- 53410 €). Bendra pirkimo maksimali kaina yra 138930 €.Tiekėjai pasiūlo 42760 € kainą už 1000 vnt., bet konsoliduotas pirkimas neįvyksta, nors bendra pirkimo kaina visam kiekiui yra mažesnė, nei nurodyta ( 128280 €). Priežastis yra ta, kad tiekėjas pasiūlė aukštesnę kainą, nei nurodė pirmasis pirkėjas (42660 €). Tiekėjai, dalyvaudami konsoliduotame pirkime, kai jo dalyviai nurodo skirtingas kainas, turėtų įvertinti visų perkančiųjų organizacijų pateiktas kainas ir siūlyti jas ne aukštesnes, nei mažiausia nurodyta kaina.Jei vykdydamos konsoliduotą pirkimą perkančiosios organizacijos nurodo vienodą vieneto kainą, jos išvengia rizikos, kad vieno ar kito vaisto pirkimas neįvyks.
Apie prekes
Kaip įsigyti visas užsakovui (perkančiajai organizacijai) reikalingas prekes, jei CPO LT elektroniniame kataloge siūloma tik dalis jų?
Nuo 2014 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 5 dalies nuostatoms, pasipildė perkančiųjų organizacijų, kurios turi galimybę prekes, paslaugas ir darbus pirkti iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO LT) arba per ją, sąrašas. Atsižvelgdama į tai, CPO LT kviečia perkančiąsias organizacijas susipažinti su visų prekių ir darbų asortimentu, pateikiamu CPO LT elektroniniame kataloge.Atkreipiame dėmesį, kad minėta Įstatymo nuostata būtent perkančiosioms organizacijoms suteikia apsisprendimo teisę dėl pirkimo iš CPO LT ar per ją. Tuo atveju, jei CPO LT kataloge perkančiosioms organizacijoms reikiamų prekių, paslaugų ar darbų nėra (taip pat, jei jie neatitinka perkančiųjų organizacijų poreikio ir perkančiosios organizacijos gali juos įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas), privalomumo pirkti iš CPO LT ar per ją Įstatymas nenustato. Su CPO LT elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ir darbų asortimentu galite susipažinti CPO LT internetinėje svetainėje adresu:

https://2007.cpo.lt/katalogas/
Kodėl tiekėjas pristatė ne tokias spausdintuvo kasetes, kokias naudojame mes?


Skaitykite paaiškinimą.

Spausdintuvui gali būti tinkamos to paties gamintojo kelių skirtingų modelių kasetės (kurių išeiga ar spalva gali skirtis), todėl CPO LT kataloge užsakinėdami spausdintuvo kasetę būtinai pasitikrinkite, ar Jus dominančios kasetės numeris (kurį suteikia gamintojas), o taip pat išeiga ir spalva, nurodyti kasetės techniniame apraše, atitinka Jūsų naudojamos kasetės numerį (indeksą), išeigą ir spalvą. Pristatytų kasečių pavadinimai ir numeriai privalo atitikti nurodytus Užsakymo sutartyje.

Apie sutartis
Ar galima pirkėjui atsisakyti sutarties?
Santykius tarp sutarties šalių reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, numatantis šalių atsakomybę už sutarties vykdymą.
Ką daryti, kai užsakovas (perkančioji organizacija) neapmoka sutartyje nustatyta tvarka už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas?
Tiekėjas gali pasinaudoti pagrindinės sutarties sąlygose numatytomis galimybėmis: baudomis, delspinigiais, sutarčių nutraukimu.
Ar CPO LT gali kontroliuoti perkančiosios organizacijos priimamas prekes?
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už sutarties tarp pirkėjo ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymą (tiekiamo produkto pristatymo terminus, atitiktį sutartyje nurodytiems parametrams, atsiskaitymus nustatytais terminais) yra atsakingos sutarties šalys, t.y. užsakovas (perkančioji organizacija) ir tiekėjas. Jie privalo vadovautis pagrindinėje sutartyje numatytoms sąlygomis. Tik jie, o ne tretieji asmenys, yra atsakingi už sutarties sąlygų vykdymą bei gali taikyti baudas už šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą, reikalauti nuostolių atlyginimo. CPO LT šiuo atveju nėra sutartinių santykių šalis, taip pat ji nėra nei sutartyje numatyto produkto gamintojas, nei pardavėjas, nei pirkėjas. Todėl objektyviai, net ir norėdama, CPO LT negali įtakoti dvišalių sutartinių santykių ar atsakyti už pristatyto produkto kokybę bei laiku neatliktą apmokėjimą. Viešųjų pirkimų įstatymas išimtinę teisę kontroliuoti, kaip laikomasi sudarytų pirkimų sutarčių sąlygų, kaip užtikrinamas jų vykdymas bei vertinti įvykdymo rezultatus, suteikia tik Viešųjų pirkimų tarnybai (Įstatymo 8

2

str. 1 d. 2 p.).Visus užsakovo ir tiekėjo ginčus, kylančius iš pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, šalys sprendžia derybomis, pagrindinės sutarties sąlygose nustatyta tvarka.
Ar galima sudaryti papildomą susitarimą su tiekėju prie Užsakymo sutarties ir pirkti papildomų prekių?


Ne.

Užsakymo sutartis suteikia pirkėjui teisę ir pareigą įsigyti, o tiekėjui pristatyti joje nurodytą prekių kiekį. Papildomi Užsakymo sutarties priedai ar susitarimai negalimi ir teisės įsigyti Užsakymo sutartyje nenumatytų prekių nesuteikia. Todėl, norėdami įsigyti daugiau prekių, nei numatyta pasirašytoje Užsakymo sutartyje, privalote skelbti naują konkursą, kurio metu, vykstant atnaujintam tiekėjų varžymuisi, bus išrinktas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas ir bus pasirašyta atskira Užsakymo sutartis. CPO LT suteikia galimybę įvykdyti tiekėjų atranką ir pasirašyti naujas Užsakymo sutartis per kelias dienas visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

Kada baigiasi ilgalaikės prekių užsakymo sutarties galiojimas?


Skaitykite paaiškinimą.

Ilgalaikės sutartys biuro prekėms, eksploatacinėms medžiagoms , vadovaujantis Pagrindinės sutarties 10.2 punktu, galioja kol Užsakovas nuperka Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, bet ne ilgiau nei pasibaigia užsakymo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas.

Pagrindinės sutarties pratęsimo galimybė numatyta Pagrindinės sutarties 10.3 punkte.

Apie ataskaitas
Kokias ataskaitas reikia teikti Viešųjų pirkimų tarnybai už pirkimus įvykdytus per CPO LT?


Viešųjų pirkimų ataskaita.

Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, ši ataskaita yra kasmet pildoma visų perkančiųjų organizacijų.

Viešųjų pirkimų ataskaita – visų per finansinius metus atliktų viešųjų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų, ataskaita.

Informaciją ataskaitos užpildymui CPO LT katalogo naudotojai gali rasti skiltyje „Statistika“ ir įvykdytų užsakymų krepšeliuose.

Ar privaloma to paties tipo prekių, įsigytų per CPO LT, vertes priskaičiuojti prie savarankiškai vykdomų pirkimų verčių?


Taip.

Perkančioji organizacija vykdydama to paties tipo viešąjį pirkimą savarankiškai, turi atsižvelgti į sutarčių, sudarytų pagal CPO LT sudarytą preliminariąją sutartį, vertę.

Paaiškinimas paremtas Viešųjų pirkimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 6 dalimis. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad „numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė“, tuo tarpu remiantis to paties straipsnio 6 dalimi, perkančioji organizacija privalo sumuoti to paties tipo prekių sutarčių vertes.

Ar perkančioji organizacija gali pirkimą per CPO LT katalogą priskaičiuoti prie savo elektroninių pirkimų?


Taip.

CPO LT visus viešųjų pirkimų konkursus preliminariosioms sutartims sudaryti vykdo elektroniniu būdu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).