Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

D.U.K.


SĄVOKOS,TRUMPINIAI

Užsakovas
Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas, įsigyjantis prekes, paslaugas ar darbus CPO LT kataloge.
Tiekėjas
Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas
Sutartis
Pirkimo sutartis ar Pagrindinė sutartis (toliau – Sutartis), suformuota CPO LT kataloge įvykus Pirkimui
VPĮ
Viešųjų pirkimų įstatymas
Pirkimas
CPO kataloge vykdomos elektroninės viešojo pirkimo procedūros (atnaujintas tiekėjų varžymasis preliminariųjų sutarčių pagrindu ir konkretūs pirkimai dinaminėse pirkimų sistemose) iki Sutarties sudarymo pagal UŽSAKOVO pateiktą Užsakymą
CPO katalogas
CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje formuojami prekių, paslaugų ir darbų įsigijimų Užsakymai ir jų pagrindu atliekamos centralizuotų pirkimų procedūros. Interneto adresas http://2007.cpo.lt

REGISTRACIJA, PASKYRŲ DUOMENYS

Kodėl registracijos dokumentus CPO LT reikia siųsti paštu?
CPO LT ragina CPO LT katalogo naudotojus visus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ir nenaudoti jų popierinio varianto. Tos perkančiosios organizacijos, kurios neturi elektroninio parašo ir registruoja tik naują vartotoją gali pasirašytus dokumentus, skenuotus PDF formatu taip pat siųsti elektroniniu paštu. Jeigu įstaiga kataloge registruojasi pirmą kartą – reikia siųsti pasirašytą popierinį dokumentą paštu.
Pamiršau prisijungimo duomenis prie CPO LT katalogo, ką daryti?
CPO LT kataloge: pateikite oficialų raštą-prašymą CPO LT, el. laišką atstatyti ir priminti pirminį prisijungimo slaptažodį ar prisijungimo kodą. Rašte turi būti nurodomas įstaigos pavadinimas bei VARTOTOJO vardas ir pavardė, pasirašytą UŽSAKOVO vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ( įskaitant, saugiu elektroniniu parašu), elektroniniu paštu info@cpo.lt..
Kaip pakeisti organizacijos ar vartotojo duomenis paskyrose CPO LT kataloge?
CPO LT kataloge: Norint pakeisti ar atnaujinti duomenis (dėl įmonės rekvizitų pasikeitimo; dėl naudotojų, turinčių priėjimą prie katalogo, ir/ar naudotojų asmens duomenų pasikeitimo) 2007.cpo.lt kataloge Jums reikia parengti oficialų įstaigos raštą su įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, arba saugiu elektroniniu parašu. Pasirašytą ir nuskanuotą raštą išsiųsti elektroniniu paštu info@cpo.lt. Gautą raštą dėl duomenų keitimo peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. pakeis duomenis organizacijos ar vartotojo paskyroje.
Kaip prisiregistruoti prie CPO LT katalogų?
2007.cpo.lt kataloge: norint paskyrą papildyti naujais vartotojais Jums riekia: skiltyje „Registracija“ rasti pirkėjo paraišką – sutartį, užpildyti ir paspausti „Pateikti duomenis“, tuomet išsaugoti sugeneruotą dokumentą PDF formatu, jį atsispausdinti ir, pasirašytą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, išsiųsti el. paštu info@cpo.lt. Gautą paraišką – sutartį peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. paraiškoje – sutartyje nurodytu elektroniniu paštu išsiųs prisijungimo duomenis nurodytam vartotojui. Katalogas.cpo.lt: naujus vartotojus turi sukurti ir aktyvuoti organizacijos vartotojas turintis paskyros administratoriaus rolę. .

SPECIFIKACIJOS, TECHNINIAI PARAMETRAI

Ką reiškia kataloge įdėtos konkrečių prekių nuotraukos? Ar galime užsakyti vieną iš šių prekių?
PO patogumui, kad jos galėtų paprasčiau patikrinti ar tiekėjas pristato tas prekes, kurias jos įsigijo, kai kuriuose moduliuose pateikiamos prekių nuotraukos. Užsakovas, skelbdamas pirkimą, nurodo tik techninės specifikacijos parametrus, bet negali nurodyti konkretaus tiekėjo bei jo tiekiamos prekės gamintojo. Įvykus konkursui, užsakovas gaus vieną iš nurodytų prekių, kuri yra pasiūlyta už mažiausią kainą užsakymo metu. Sudarytoje pagrindinėje sutartyje tarp PO ir tiekėjo, yra nurodoma konkreti prekė, kurią tiekėjas įsipareigoja tiekti. Užsakovas, gavęs prekes, gali vizualiai pasitikrinti ar jam pristatytos tos prekės, kurias jis įsigijo.
Ar gali perkančioji organizacija nurodyti savo perkamos prekės techninius parametrus (pvz. kompiuterio operatyvinės atminties dydį)?
CPO LT katalogo kiekviename prekių, paslaugų, darbų modulyje skelbiamos visos techninės specifikacijos, iš kurių PO gali rinktis joms reikalingus produktus bei skelbti užsakymą. Pirkti prekes per CPO LT pagal savo nurodytus techninius parametrus, kurių nėra elektroniniuose kataloguose, užsakovai negali. Tuo atveju, kai PO CPO LT elektroniniuose kataloguose neranda jos poreikius atitinkančių prekių parametrų, ji gali pati skelbti viešąjį pirkimą joms įsigyti. Vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus pagal naująjį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, bus galimybė lanksčiau ir greičiau keisti techninę specifikaciją, labiau atsižvelgti į kintančius PO poreikius.
Kodėl CPO LT kataloge negalima pasirinkti konkrečios prekės?
Galima rinktis techninę specifikaciją, o ne konkrečia prekę. Pagal VPĮ 37 str. 5 d. apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.
Kaip įsigyti visas PO reikalingas prekes, jei CPO LT kataloge siūloma tik dalis jų?
Tuo atveju, jei CPO LT kataloge PO reikiamų prekių, paslaugų ar darbų nėra (taip pat, jei jie neatitinka Jūsų poreikio ir Jūs galite juos įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas), privalomumo pirkti iš CPO LT ar per ją Įstatymas nenustato. Tuo atveju PO pirkimą turi organizuoti ir vykdyti pati PO– ne per CPO LT. Su CPO LT kataloge siūlomų prekių, paslaugų ir darbų asortimentu galite susipažinti CPO LT internetinėje svetainėje adresu: https://2007.cpo.lt/katalogas/
Ar reikalinga informuoti CPO LT, jeigu PO neranda CPO LT kataloge jai reikalingo produkto arba CPO LT kataloge siūlomi produktai neatitinka PO poreikio?
Taip, perkančioji organizacija turėtų informuoti CPO LT, jeigu CPO LT kataloge neranda reikalingo produkto arba siūlomi produktai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio. Įvertinusi tiekėjų poreikius CPO LT papildys/patikslins savo katalogus. Priėmus sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO LT katalogu, perkančioji organizacija privalo motyvuoti tokį savo sprendimą ir tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir saugoti jį kartu su kitais pirkimo dokumentais LR Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

UŽSAKYMŲ LANGELIAI

Kuo skiriasi sutarties vertės ir kiekio išpirkimas?
Fiksuoto įkainio Sutartis kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti prekių už nustatytą vertę: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip (nuo xx iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Fiksuoto įkainio Pagrindinė sutartis kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti nustatytą prekių kiekį: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti ne mažiau kaip (nuo xx iki 100) procentų kiekvienos Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės vienetų. Pvz., PO pasirinkus vertės išpirkimą, vykdant sutartį PO „išpirkinės“ ir kontroliuos lėšų sumą (būsite laisvesni keisti prekių kiekius tarpusavyje,, pvz. sutartyje 5 pieštukai, 4 liniuotės – galėsite pirkti 2 pieštukus ir 6 liniuotes pagal įkainius stebint, kad neviršytumėme sutarties vertės), o kiekio išpirkimo atveju – PO sutarties vykdymui kontroliuos ir„išpirkinės“ vienetus – jeigu PO nusimatė 5 pieštukus, tai juos turėsit ir įsigyti.
Ką reiškia užsakymo lange rodomas prognozuojamas kainos intervalas, kuris yra gana didelis?
CPO LT kataloguose PO, formuodamos užsakymą, kai kuriuose moduliuose gali matyti prognozuojamą biudžetą nuo iki (pvz. 100-150 eur). Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. Jei Jūs, atlikę kainų tyrimą, nustatote, kad pasirinktas krepšelyje prekes galite įsigyti už kitokią kainą, tarkime, mažesnę, tai tą sumą ir turėtumėte nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina.. Ši informacija yra tik orientacinio pobūdžio, padedanti PO orientuotis formuojant pirkimo biudžetą. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant užsakymus, pati PO nurodo maksimalų pirkimo biudžetą, o tiekėjai konkurso metu turi teisę tik mažinti siūlomą kainą, bet negali viršyti nurodytos Jūsų sumos – max. biudžeto.
Kokia yra mažiausia viso krepšelio kaina, kad būtų galima paskelbti užsakymą?
Moduliuose užsakymų krepšelių minimali kaina yra skirtinga. Tiksli informacija pateikiama konkretaus modulio aprašyme bei nurodoma užsakymo pildymo lange atitinkamame modulyje. .
Kas yra Prognozuojamas biudžetas?
Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. Jei Jūs, atlikęs kainų tyrimą, nustatote, kad pasirinktas krepšelyje prekes galite įsigyti už kitokią kainą, tarkime, mažesnę, tai tą sumą ir turėtumėte nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina.
Kas yra Maksimalus užsakymo biudžetas?
CPO LT elektroniniame kataloge, suformavę užsakymo krepšelį, turite nurodyti maksimalią priimtiną užsakymo kainą, t. y. kiek esate numatę mokėti už perkamas prekes, paslaugas, darbus. Įvykus konkursui vertinami tik tie tiekėjų pasiūlymai, kurie atitinka visas nurodytas užsakovo sąlygas, tame tarpe ir maksimalią užsakymo kainą. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.
Ar galima prekes, paslaugas iš skirtingų modulio dalių sudėti į vieną krepšelį?
Atskirose pirkimo dalyse varžosi skirtingi tiekėjai, todėl jie negalės pateikti pasiūlymo visoms Jūsų nurodytoms prekėms / paslaugoms. Reikia formuoti atskirus krepšelius pagal atsiras pirkimo dalis. Jeigu dalyje yra keletą prekių, pvz. pieštukai ir trintukai, juos galite įsidėti į vieną krepšelį.
Kaip nustatyti maksimalų užsakymo biudžetą?
Maksimalų priimtiną biudžetą galite nusistatyti keletu būdų, pavyzdžiui,: – Rinkos kainų analizę galite atlikti išanalizavę mūsų skelbiamus užsakymų duomenis (naudokite Excel filtrais): https://2007.cpo.lt/index.php?option=com_reports&task=report&rid=vpt_2012&btn_annualReportShow=1 – įsidėję prekę į krepšelį jame matysite prognozuojamą biudžetą (taikoma ne visuose moduliuose). Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. – prie specifikacijos paspaudus „Eur“ ženklą matysite 5 paskutinių pirkimų laimėjusių tiekėjų kainų pasiūlymus (taikoma naujam katalogui). – Remtis Jūsų įstaigos sudarytais metiniais pirkimų planais; – Viešai skelbiama informacija el. erdvėje Kt.
Kur galima nurodyti prekių spalvą?
Galimų teikti spalvų variantai nurodyti techninėje specifikacijoje. Jeigu užsakyme nėra tokio lauko, kur tiksliai galite nurodyti arba pasirinkti reikiamą spalvą, pasirašius sutartį su laimėjusiu Tiekėju, Jūs spalvą turėsite suderinti su Tiekėju el. paštu, elektronine užsakymo sistema ar kitu patogiu būdu.
Kokios yra galutinės prekių ar paslaugų kainos perkant per CPO LT?
Galutinės kainos priklauso nuo to, kiek tiekėjų galės pateikti pasiūlymus ir kokios bus tiekėjų pasiūlymų kainos konkrečiam PO užsakymui. Mažesnę prekių, paslaugų kainą gali įtakoti šie veiksniai: prekių pristatymo terminas (kuo ilgesnis); atsiskaitymo terminas (kuo trumpesnis); ilgalaikės sutarties trukmė (kuo ilgesnė); sutarties vertė (kuo daugiau prekių, paslaugų); pažymėtų miestų skaičius degalų konkursuose (kuo mažiau). Jau įvykusių konkursų kainos pateikiamos 2007.cpo.lt „Per CPO LT katalogą įvykdytų užsakymų duomenys“ skyrelyje.
Ar tiekėjas gali imti papildomą mokestį už prekių pristatymą?
Ne. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Atkreipiame dėmesį, kad Prekės yra pristatomos iki „pirmo kabineto“, t. y. TIEKĖJAS neįsipareigoja teikti Prekių išnešiojimo paslaugos.
Kuo skiriasi pradinė sutarties vertė nuo Pagrindinės sutarties vertės?
Pradinės sutarties vertė apskaičiuojama VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Tai yra vertė be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pradinėje sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas (pvz., kainos perskaičiavimą dėl rinkos kainų pokyčių). Svarbu akcentuoti, kad atliekant sutarties keitimą jos vykdymo metu, pavyzdžiui, pagal VPĮ 89 str. nuostatas, pakeitimai skaičiuojami nuo pradinės sutarties vertės. Sutarties kaina yra tiekėjui mokėtina kaina su PVM. Dažniausiai šis terminas vartojamas tose sutartyse, kuriose taikoma fiksuotos kainos arba fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Sutarties kaina sutarties vykdymo metu priklausomai nuo sutartyje numatytų ar taikomų VPĮ 89 str. sąlygų, gali kisti tiek dėl kainos peržiūros, tiek dėl sutarties pasirinkimo galimybių. Pavyzdžiui. Darbų sutartyje taikoma fiksuota kaina su peržiūra, sutarties kaina – 121 tūkst. Eur (su PVM), pradinės sutarties vertė – 100 tūkst. Eur. Sutarties vykdymo metu, buvo atsisakyta 30 proc. darbų ir sutarties kaina sumažinta 36 tūkst., po pakeitimo sutarties kaina lygi 85 tūkst. Eur., tuo tarpu pradinės sutarties verte ir toliau laikoma 100 tūkst. Eur. Perkančiajai organizacijai prireikus papildomų darbų, kurių pagal VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. nuostatas ji gali įsigyti iki 50 proc. pradinės sutarties vertės, tiek iki minėto sutarties pakeitimo, tiek po jo, papildomų darbų įsigijimo vertės ribą ji skaičiuos nuo pradinės sutarties vertės – 100 tūkst. (be PVM). Ir atvirkščiai, jei sutarties vykdymo metu būtų padidinta sutarties kaina, bet kokie vėlesni sutarties keitimai būtų skaičiuojami ne nuo padidintos kainos, o nuo pradinės sutarties vertės.

BENDRI KLAUSIMAI APIE CENTRALIZUOTUS PIRKIMUS

Kokie galimi centralizuotai vykdomų pirkimų privalumai?
– Taupomas valstybės biudžetas. – Racionalus žmogiškųjų resursų naudojimas viešųjų pirkimų vykdymui. – Skaidrus centralizuotų viešųjų pirkimų procesas. – Mažesnė administracinė našta.
Kuo pasižymi Centralizuojami viešieji pirkimai?
Privalo, jeigu numatoma neskelbiamo mažos vertės pirkimo sutarties vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM) ir galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.
Kur turi būti paskelbtas sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis CPO LT paslaugomis patvirtinantis dokumentas?
Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje esančioje skiltyje, skirtoje pirkimų suvestinės, techninių specifikacijų projektų, išankstinio informacinio skelbimo ir kitos viešųjų pirkimų informacijos paskelbimui.
Kokius būdus taiko CPO LT, vykdydama centralizuotus viešuosius pirkimus?
CPO LT taiko šiuos būdus: – Atvirą konkursą ir sudaro preliminariąsias sutartis. – Ribotą konkursą ir sukuria dinaminę pirkimo sistemą.
Jei CPO kataloge esančių objektų techninės specifikacijos nevisiškai atitinka perkančiosios organizacijos konkrečius pirkimo objektui keliamus reikalavimus arba tam tikrų keliamų reikalavimų CPO katalogo techninėse specifikacijose nėra?
Perkančioji organizacija kritiškai įvertina savo reikalavimų pagrįstumą ir, ar keliami reikalavimai, kurių nėra CPO LT specifikacijose arba specifikacijos nevisiškai juos atitinka, yra būtini perkančiosios organizacijos tinkamai veiklai vykdyti, ir atitinkamai priima sprendimą dėl pirkimo per CPO LT.
Ar perkant per CPO LT perkančioji organizacija gali nusistatyti savo kainos ir kokybės santykio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurių CPO kataloge nėra?
Ne, negali. Perkančioji organizacija gali rinktis tik iš CPO LT konkrečiam objektui nustatytų kainos ir kokybės pasiūlymo vertinimo kriterijų. Atsižvelgiant į tai, prieš pradėdama pirkimą per CPO LT, ji turi susipažinti su CPO LT nustatytais kainos ir kokybės santykio pasiūlymo vertinimo kriterijais, įvertinti jų sukuriamos kokybinės vertės reikalingumą pačiai perkančiajai organizacijai ir tikslingumą už tai mokėti galimai daugiau.
Ar perkančioji organizacija, įsigydama per CPO katalogą, pati parengia pirkimo sutarties projektą?
Pirkimo sutarties projektą parengia CPO LT.
Ar visais atvejais prieš pradedant viešąjį pirkimą privaloma atlikti rinkos tyrimą?
Neprivaloma, bet rekomenduotina.Laiku ir tinkamai atlikti „namų darbai“ PO padeda nustatyti pirkimui reikalingas max lėšas, parinkti Kainos ir kokybės vertinimo kriterijaus lyginamuosius svorius, susipažinti ir įvertinti svarbiausias Sutarties vykdymo sąlygas.
Kas yra svarbu sėkmingam pirkimui įvykdyti?
Gerai atlikta rinkos analizė iki pirkimo paskelbimo, t. y. Užsakovui formuojant Užsakymą CPO LT kataloge svarbu turėti reikalingą informaciją, dokumentus, kad pateikti Pirkimo vykdymui.
Kaip atlikti išsamią rinkos kainų analizę?
Tiksliai suformuluoti poreikį, apklausti rinkos dalyvius bet kokiu patogiu būdu, peržiūrėti statistinę informaciją, skelbiamą CPO LT (jei tokia yra), peržiūrėti ankstesnių pirkimų kainas bei paieškoti informacijos internete.
Kas nagrinėja pretenzijas dėl pirkimų CPO LT kataloge?
CPO LT gautas tiekėjų pretenzijas dėl pirkimo procedūrų vykdymo CPO LT kataloge nagrinėja CPO LT. .
Ar tiekėjai gali pateikti paklausimus dėl CPO LT kataloge vykdomo pirkimo?
Tiekėjai CPO IS susirašinėjimo priemonėmis gali pateikti paklausimą dėl pirkimo sąlygų, kai pirkimo procedūros vykdomos CPO LT kataloge. Esant poreikiui, CPO LT kreipiasi į PO atsakant į gautą paklausimą dėl papildomos informacijos suteikimo.
Ar galima, suklydus, nutraukti užsakymą prieš ARBA po vokų atplėšimo termino?
Jeigu užsakymas dar nėra paskelbtas viešai ir jo nemato tiekėjai, kuo skubiau kreipkitės į modulį konsultuojantį asmenį (kontaktai nurodyti skiltis Katalogas) telefonu, el. paštu su prašymu nutraukti pirkimą. Jeigu užsakymas jau paskelbtas ir matomas tiekėjams, reikia rengti oficialų raštą ir vadovo pasirašytą el. kopiją siųsti į info@cpo.lt. Rašte būtina nurodyti pirkimo numerį ir nutraukimo priežastį. CPO LT, išnagrinėjusi pateiktą prašymą, priima sprendimą dėl užsakymo nutraukimo ir elektroniniame kataloge apie tai informuoja galimus tiekėjus, kuriems buvo siųsta informacija apie užsakymą. Įvykdžius užsakymą, procedūros nebenutraukiamos, atsiranda dvišaliai santykiai tarp tiekėjo ir užsakovo.
Kada vyksta Užsakymų paskelbimas ir vokų atplėšimas, kt. procesai?
Auditui užsakymai pateikiami darbo dienomis 14:00 val. Užsakymai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Kas yra užsakymo auditavimas?
Auditavimas – Užsakymo netikslumų ir / ar klaidų tikrinimas CPO katalogo vartotojo vadovo 8 skyriuje „Užsakymo auditavimas“ įvardintose Užsakymo dalyse. Užsakymai auditui CPO kataloge pateikiami kiekvienos darbo dienos 14 val. CPO LT turi teisę Užsakymą audituoti iki 5 darbo dienų.
Kiek trunka konkursas kataloge?
Užsakovas pats pasirenka konkurso trukmę pagal konkretaus pirkimo užsakymo sąlygas. Paprastai konkursas trunka nuo aštuonių iki penkiolikos darbo dienų.

KONSOLIDUOTI PIRKIMAI

Kokiu būdu PO gali sužinoti apie planuojamą vykdyti konsoliduotą pirkimą?
CPO LT kataloge yra sukurta speciali skiltis „Konsoliduotų pirkimų skelbimai“, kurioje PO gali paskelbti apie planuojamą vykdyti konsoliduotą pirkimą. Kitos PO gali prisijungti bendram pirkimui arba paskelbti apie savo planuojamą pirkimą.
Kokius pirkimo objektus patogiausia konsoliduoti?
Dažniausiai vykdomus kelių perkančiųjų organizacijų. Paprastų ir aiškių techninių specifikacijų.
Kokios naudos siekiama konsoliduojant pirkimus ir kas įtakoja mažesnes kainas vykdant konsoliduotą pirkimą per CPO LT?
Taupomas laikas. Taupomos lėšos. Taupomi žmogiškieji resursai. Masto ekonomija lemia mažesnes pasiūlymų kainas.
Kokius veiksmus reikia atlikti perkančiajai organizacijai, norint konsoliduoti pirkimus per CPO LT?
Rasti bendrą pirkimo objektą. Suderinti technines specifikacijas. Suderinti pirkimo sutarties sąlygas. Suderinti maksimalų biudžetą . Susiskambinti su CPO LT atsakingu konsultantu.
Kokius pirkimo objektus perkančiosios organizacijos dažniausiai konsoliduoja CPO LT kataloge?
Vaistus, Biuro reikmenis, Kompiuterinę biuro įrangą.
Kelios perkančiosios organizacijos turi apjungti savo perkamų prekių/paslaugų/darbų poreikį, kad galėtų būti vykdomas konsoliduotas pirkimas?
Mažiausiai dvi.
Kada gali būti vykdomas konsoliduotas pirkimas?
Įgaliojus kitą perkančiąją organizaciją. Vykdant pirkimą sau pavaldžiai organizacijai. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį.

APIE SUTARTIS

Ar gali užsakovas atsisakyti pasirašyti Pirkimo sutartį?
Užsakovas privalo pasirašyti Sutartį su tiekėju. Jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti Sutartį, Tiekėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius.
Ar galima Užsakovui atsisakyti sutarties?
Kiekvienoje sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai ir atsakomybė už jų vykdymą, įskaitant sąlygas sutarties nutraukimui. Santykius tarp sutarties šalių reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, numatantis šalių atsakomybę už sutarties vykdymą.
Ką daryti, kai užsakovas neapmoka sutartyje nustatyta tvarka už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas?
Tiekėjas pirmiausia turėtų įspėtu Užsakovą apie jo įsipareigojimo nevykdymą ir gali pasinaudoti konkrečios sutarties sąlygose numatytomis galimybėmis: baudomis / delspinigiais / sutarties nutraukimu..
Ar CPO LT gali kontroliuoti perkančiosios organizacijos priimamas prekes?
CPO LT priimdama Tiekėją į CPO LT katalogą pagal pirkimo modulius, įsitikina, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Sudarius sutartį, sukuriama dvišaliai sutartiniai santykiai tarp užsakovo ir tiekėjo, todėl jie yra atsakingi už savo įsipareigojimų vykdymą. Tai reiškia, kad tiekėjas turi pristatyti sutartyje nurodytas prekes, o užsakovas įsitikinti, kad pristatytos prekės atitinka sutartyje nurodytas. Taigi, sutarties šalys privalo vadovautis sutartyje numatytoms sąlygomis. Atitinkamai, tik užsakovas ir tiekėjas , o ne tretieji asmenys, yra atsakingi už sutarties sąlygų vykdymą bei gali bendradarbiauti taikyti , sankcijas už šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą, reikalauti nuostolių atlyginimo ir kt.. Todėl objektyviai, CPO LT nebūdama sutarties šalimi, negali įtakoti dvišalių sutartinių santykių ar atsakyti už pristatyto produkto kokybę bei laiku neatliktą apmokėjimą. Išimtinę teisę kontroliuoti, kaip laikomasi sudarytų pirkimų sutarčių sąlygų, kaip užtikrinamas jų vykdymas bei vertinti įvykdymo rezultatus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą suteikia tik Viešųjų pirkimų tarnybai (Įstatymo 82str. 1 d. 2 p.).
Ar galima sudaryti papildomą susitarimą su tiekėju prie sutarties ir pirkti papildomų prekių?
Atitinkamose CPO LT sutartyse numatytos galimybės ir sąlygos įsigyti papildomų prekių / paslaugų / darbų, neatliekant naujos pirkimo procedūros. Tačiau būtina susipažinti su konkrečia sutartimi ir joje aptartomis tokių įsigijimų sąlygomis, įskaitant apmokėjimą ir apimtis. Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis gali būti keičiama (įskaitant pirkimo objekto apimtis) ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 p. – 5 d. nuostatas (gali būti keičiama pirkimo objekto apimtis, įsigyjami papildomi kiekiai). Pavyzdžiui, Biuro reikmenų sutartyje numatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama, kai UŽSAKOVUI atsiranda poreikis įsigyti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių papildomą kiekį ir (ar) Pagrindinės sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, bendrai neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamas Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes bus apmokėta pagal šiame priede nurodytas Prekių kainas. Už Pagrindinės sutarties priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną TIEKĖJO prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, TIEKĖJO pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
Ką turi daryti PO, jeigu laimėjęs tiekėjas nori paslaugoms suteikti pasitelkti naujus subtiekėjus?
Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami ar pasitelkiami nauji subtiekėjai. CPO LT sutartyse numatyta jų keitimo, pasitelkimo tvarka. Pagrindiniai aspektai: – Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus; – keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų; – keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui; – Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu, nurodant subtiekėjo keitimo priežastis, pateikiant pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (kai informacija neprieinama viešai) ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu. Priklausomai nuo pirkimo objekto atskirose sutartyse tam tikri subtiekėjų keitimo / pasitelkimo aspektai gali nežymiai skirtis, todėl būtinai peržiūrėkite konkrečios sutarties nuostatas. Jūs turite prašyti tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kurie buvo reikalaujami atvirojo konkurso metu. Reikalavimus kvalifikacijai rasite pirkimo dokumentuose. Visų modulių pirkimų dokumentus mes viešiname www.cpo.lt svetainėje, skiltyje „Pirkimai“, susirandate Jums reikiamą modulį, spaudžiate ant pavadinimo, ieškote aktyvios nuorodos „Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas“, „Skelbimas ir pirkimo dokumentai“.
Kada baigiasi ilgalaikės prekių užsakymo sutarties galiojimas?
Sutartis galioja iki galutinių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. CPO LT pirkimo sutarties galiojimas siejamas su galutiniu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu ir Šalių tarpusavio atsiskaitymu, sutarties nutraukimu (sutartyje numatyta tvarka, teismo sprendimu). Ilgalaikės sutartys, pavyzdžiui, biuro prekėms, eksploatacinėms medžiagoms, maisto produktų, vadovaujantis sutarties nuostatomis (pvz., 10.2 punktu), galioja kol Užsakovas nuperka Prekių už sutarties priede nurodytą sutarties kainą, bet ne ilgiau nei pasibaigia užsakymo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas. Neišpirkus 100 proc. sutartyje numatyto kiekio (viso ar kiekvienos prekės, paslaugos) Sutarties galiojimas gali būti pratęsiamas atitinkamam laikotarpiui Šalių raštišku susitarimu. Pavyzdžiui, Maisto produktų sutartis: Užsakovui Pirkimo sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 procentų bent vienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės, Pirkimo sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiams iki Užsakovas nupirks 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų. Bendra Pirkimo sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos.

APIE ATASKAITAS

Kokias ataskaitas reikia teikti Viešųjų pirkimų tarnybai už pirkimus įvykdytus per CPO LT?
Pagal galiojančią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, teikiama šio įstatymo 94 str. 2 d. 2 p. ataskaita (kitaip vadinama metinė). Ši ataskaita teikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. Ataskaitų teikimo tvarką ir reikalavimus numato Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-06 įsakymu Nr. 1S-80. Informaciją ataskaitos užpildymui CPO LT katalogo naudotojai gali rasti skiltyje „Statistika“ ir įvykdytų užsakymų krepšeliuose.
Ar privaloma to paties tipo prekių, įsigytų per CPO LT, vertes priskaičiuoti prie savarankiškai vykdomų pirkimų verčių?
Taip, turi atsižvelgti. Viešojo pirkimo vertės skaičiavimą reglamentuoja Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-94. Pagal šios metodikos 39 punktą, Pirkimo vykdytojas, dalį prekių, paslaugų ar darbų pirkdamas pats, kitą dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją, skaičiuodamas pirkimo vertę, privalo atsižvelgti į centralizuotame pirkime savo paties sudaromų pirkimo sutarčių vertes. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas per finansinius metus planuoja sudaryti dvi kompiuterių pirkimo sutartis (daugiau to paties tipo pirkimo sutarčių einamaisiais finansiniais metai sudaryti neplanuoja): stalinių kompiuterių numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 400 000 Eur be PVM ir ji bus sudaroma per centrinę perkančiąją organizaciją, o nešiojamųjų kompiuterių – 100 000 Eur be PVM ir ji bus sudaroma savarankiškai, kadangi įvertinęs rinkos kainas pirkimo vykdytojas mato, kad savarankiškai juos įsigis pigiau nei pirkdamas per centrinę perkančiąją organizaciją. Atsižvelgdamas į aplinkybes, kad abi sutartys yra reguliaraus pobūdžio, pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis metodikos 14.1 papunkčiu ir metodikos 33 punktu, sumuoja šių numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertes ir pirkdamas kompiuterius savarankiškai turi pirkti atlikdamas tarptautinį pirkimą.
Ar perkančioji organizacija gali pirkimą per CPO LT katalogą priskaičiuoti prie savo elektroninių pirkimų?
Taip

TIEKĖJAMS

Kaip įmonei tapti tiekėju CPO LT elektroniniame kataloge?
Norėdami patekti į CPO LT elektroninį katalogą, tiekėjai privalo dalyvauti CPO LT skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Visi CPO LT viešieji pirkimai vyksta per Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) administruojamą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS). Informacija apie vykstančius konkursus ir dalyvavimo juose sąlygos (pirkimo dokumentai) skelbiamos CVP IS ir CPO LT interneto svetainėje (www.cpo.lt), skilties „Pirkimų aprašymai“ potemėje „Konkursai tiekėjams“. Kokius dokumentus ir kaip pateikti, norint dalyvauti DPS, yra nurodyta atitinkamo modulio pirkimo dokumentuose, skelbiamuose https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ Su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais, pasirašomos preliminarios sutartys, jiems suteikiami prisijungimo kodai CPO LT elektroniniame kataloge ir tokiu būdu jie gali dalyvauti atnaujintuose varžymuose per CPO LT elektroninį katalogą. Išankstinės registracijos CPO LT kataloge nėra.
Kaip tiekėjui užsiregistruoti CPO LT kataloge?
CPO LT administruojamuose elektroniniuose kataloguose gali registruotis tik tie tiekėjai, su kuriais, atlikus viešojo pirkimo procedūras, yra sudarytos preliminariosios sutartys arba jie dalyvauja dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS). Detali informacija, kaip tiekėjai registruojami į katalogus pateikiama CPO LT svetainėje www.cpo.lt skiltyje „Tiekėjams“. .
Kaip dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje (DPS), kada teikiami ir kokie dokumentai?
Dinaminė pirkimų sistema (DPS), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra sukurta Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) administruojamoje centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS). Joje galima susipažinti su paskelbtais pirkimais, nustatytais reikalavimais bei teikti paraišką su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais. Priimti į DPS tiekėjai, pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka yra kviečiami dalyvauti konkrečiuose užsakymuose ir teikti pasiūlymus CPO LT kataloge. Kokius dokumentus ir kaip pateikti, norint dalyvauti DPS, yra nurodyta atitinkamo modulio pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą /DPS sukūrimą (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Tiekėjams nėra ribojamas terminas paraiškoms pateikti, todėl visą DPS galiojimo laikotarpį (dažniausiai 4 metus) bet kuriuo metu tiekėjai gali pateikti paraišką su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais CVP IS priemonėmis. CPO LT, įvertinusi paraišką ir kvalaifikaciją, informuoja tiekėją apie jos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei apie leidimą dalyvauti DPS.
Ar CPO LT paslaugos yra mokamos?
CPO LT įkainius galima rasti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4-724 “Dėl viešosios įstaigos CPO LT paslaugų kainų ir tarifų nustatymo.”