Paskelbtas naujas pirkimas dėl Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų įsigijimo – atlikti reikšmingi pakeitimai

CPO LT 2022 m. lapkričio 5 d. paskelbė naują Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą taikant dinaminę pirkimo sistemą (DPS). Jo pagrindu CPO LT elektroninio katalogo modulyje bus vykdomi konkretūs pirkimai.

Tiekėjai kviečiami susipažinti su paskelbtais dokumentais, registruotis bei teikti pirmines paraiškas iki gruodžio 2 d. (pirkimo Nr. 618168). Tiekėjai galės paraiškas teikti ir vėliau, t. y. visą DPS galiojimo laikotarpį iki 2029 m. gruodžio 20 d. Paskelbtą pirkimą rasite čia.

Išspręstos modulio problemos

Kuriant naują modulį buvo siekiama išspręsti esamo modulio problemas ir didinti jo patrauklumą tiek tiekėjams, dalyvaujantiems konkursuose, tiek ir perkančiosioms organizacijoms. Konstruojant naują modulį buvo atlikta detali ankstesnio modulio veikimo analizė: identifikuotos probleminės vietos, jų atsiradimo priežastys, remtasi teisės aktais, reguliuojančiais statinio techninės priežiūros paslaugų teikimą, aktyviai bendradarbiauta su Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos atstovais, vykdyta rinkos konsultacija.

Konsultacijos su rinkos dalyviais metu buvo gauta tiekėjų pastabų bei pasiūlymų dėl kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams nustatymo, objekto skaidymo į kategorijas, pasiūlymų vertinimo kriterijų, dėl modulio žalinimo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo bei sutarties nuostatų. Visi tiekėjų pasiūlymai šiuo metu baigiami nagrinėti ir atsakymai į juos artimiausiu metu bus paskelbti viešai.

Atlikti svarbūs pakeitimai

Įvertinus planuojamus CPO LT kataloge vykdyti pirkimus, specialistų, teikiančių paslaugas, atestavimo reikalavimus bei vadovaujantis 2017 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika“ nustatyti kvalifikacijos reikalavimai. Taip siekiama išlaikyti sveiką balansą tarp perkamo objekto ir reikalavimų specialistams, atsižvelgiant į jų atsakomybes.

Naujasis modulis suskaidytas į 169 kategorijas vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ bei vertinant CPO LT elektroniniame kataloge perkamų statinių statybos techninės priežiūros paslaugų spektrą.

Naujame modulyje nebus galimybės įsigyti kultūros paveldo, branduolinės energetikos, melioracijos, naftos tinklų  statinių techninės priežiūros paslaugų, kadangi šias paslaugas dėl objektų specifikos sudėtinga standartizuoti, tiekėjams būtina speciali atestacija.

Vertinimo kriterijai ir „žalinimas“

Bendradarbiaujant su VPT atstovais buvo nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, kurie bus skelbiami CPO LT kataloge vykdant konkrečius pirkimus ir, kurie, tikimasi, užkirs kelią tiekėjų varžymuisi laiku ir sąžiningą tiekėjų konkurenciją.

Pirkimas laikomas „žaliu“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, Pirkimo dokumentų D dalyje nustačius aplinkos apsaugos priemones, kuriuos Tiekėjai turės atitikti vadovaujantis Aprašo 4.3. ir 4.4. punktais.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: