Apsaugos paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis
• Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti apsaugos paslaugas.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-09-29 9 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas 
Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Paslaugų teikimo terminas [nuo 1 iki 24 mėn.];
6) numatomos įsigyti Paslaugos ir informacija apie objektą (-us):
6.1. Preliminarus (-ūs) kiekis (-iai) (apimtis (-ys));
6.2. Numatoma objekto (-ų) Paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos (apskaičiuojama pagal maksimalų paslaugų teikimo terminą nuo anksčiausios Paslaugų teikimo pradžios datos) data;
6.3. Duomenys apie saugomą objektą (pvz. adresas, paskirtis, plotas ir kt.);
6.4. Apsaugos postų skaičius (fizinės apsaugos atveju);
6.5. Budėjimo laikas ir grafikas (fizinės apsaugos atveju);
6.6. Ar reikalingas periodiškas objekto (-ų) stebėjimas juos apvažiuojant (Tiekėjas turi užtikrinti objekto (-ų) teritorijos budinčio ekipažo periodinį apvažiavimą pagal suderintą paslaugų teikimo grafiką, jame suderintu laiku, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Apvažiavimo tikslas – prevenciniai veiksmai, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo, žalos turtui (Taip/ Ne);
6.7. Ar reikalinga ginkluota apsauga (Taip/Ne);
6.8. Papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt).
7) įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip nuo 50 iki 100 procentų Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos bendros Paslaugų kainos per Pirkimo sutarties galiojimo terminą;
8) atsiskaitymo už paslaugas terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
9) Paslaugų teikimo vieta (-os) (adresai) Lietuvos Respublikos teritorijoje
10) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11) konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
12) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka.
15) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Paslaugų įkainiai ir Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais už Paslaugos vienetą, nurodant 2 skaičius po kablelio;
16) PVM tarifas (netaikoma);
17) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
17.1. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
17.2. Jei reikalaujama – užtikrinimo dydis ne mažesnei nei [5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų)] % Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos (Tiekėjo pasiūlymo vertės).
18) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
19) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
20) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
21) Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą;
22) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
• Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis    Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas • Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: