Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Apsaugos paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis
Pagal šias sutarties sąlygas galima:
• Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti apsaugos paslaugas.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-09-29 9 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
 
Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Paslaugų teikimo terminas [nuo 1 iki 24 mėn.];
6) numatomos įsigyti Paslaugos ir informacija apie objektą (-us):
6.1. Preliminarus (-ūs) kiekis (-iai) (apimtis (-ys));
6.2. Numatoma objekto (-ų) Paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos (apskaičiuojama pagal maksimalų paslaugų teikimo terminą nuo anksčiausios Paslaugų teikimo pradžios datos) data;
6.3. Duomenys apie saugomą objektą (pvz. adresas, paskirtis, plotas ir kt.);
6.4. Apsaugos postų skaičius (fizinės apsaugos atveju);
6.5. Budėjimo laikas ir grafikas (fizinės apsaugos atveju);
6.6. Ar reikalingas periodiškas objekto (-ų) stebėjimas juos apvažiuojant (Tiekėjas turi užtikrinti objekto (-ų) teritorijos budinčio ekipažo periodinį apvažiavimą pagal suderintą paslaugų teikimo grafiką, jame suderintu laiku, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Apvažiavimo tikslas – prevenciniai veiksmai, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo, žalos turtui (Taip/ Ne);
6.7. Ar reikalinga ginkluota apsauga (Taip/Ne);
6.8. Papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt).
7) įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip nuo 50 iki 100 procentų Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos bendros Paslaugų kainos per Pirkimo sutarties galiojimo terminą;
8) atsiskaitymo už paslaugas terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
9) Paslaugų teikimo vieta (-os) (adresai) Lietuvos Respublikos teritorijoje
10) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11) konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
12) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka.
15) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Paslaugų įkainiai ir Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais už Paslaugos vienetą, nurodant 2 skaičius po kablelio;
16) PVM tarifas (netaikoma);
17) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
17.1. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
17.2. Jei reikalaujama – užtikrinimo dydis ne mažesnei nei [5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų)] % Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos (Tiekėjo pasiūlymo vertės).
18) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
19) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
20) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
21) Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą;
22) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
• Konkurso rezultatai skelbiami pašto ir kurjerių dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis    Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas • Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija