Skalbimo paslaugos (rezervuota teisė)

Skalbimo paslaugų užsakymai iš įmonių, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas
Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti :
• Specializuoto skalbimo paslaugas (rezervuota teisė);
• Skalbimo paslaugas (rezervuota teisė).

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas 1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Nuoroda į DPS kategoriją:
I kategorija – specializuoto skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (rezervuota teisė);
II kategorijoje – skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (rezervuota teisė).
3) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];
5) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn.];
6) Preliminarūs kiekiai (apimtys) [svoris (kg) ir/arba vnt.];
7) Adresas (-ai) (Paslaugų teikimo vieta (-os)) [visos skalbinių paėmimo vietos ir paėmimo dažnis (kartais per mėnesį)];
8) Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės;
9) Maksimali lėšų suma Eur be PVM, skirta Pirkimo kategorijoje nurodytų paslaugų įsigijimui [EUR su PVM];
10) Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
11) Atsiskaitymo už Paslaugas terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų.];
12) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];
13) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];
14) Pasiūlymų vertinimo kriterijai: [kaina] arba [kainos ir kokybės santykis];
15) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma).
16) PVM tarifas [21%];
17) Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
17.1) Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė ir jos dydis (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas/ Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoka į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų su PVM;
17.2) jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis procentais [nuo 5 iki 10] Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės, įskaitant PVM;
18) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme;
19) Ar pirkimas bus finansuojamas ES lėšomis [taip] arba [ne].
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Audituoti užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
I kategorija: Specializuoto skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (rezervuota teisė)
1. Tiekėjas siūlomų paslaugų teikimui naudoja tunelinę skalbyklę (R1);
2. Tiekėjas savo vykdomoje veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, sertifikavimo sritis: skalbimo paslaugos (R2);
3. Kaina (C).
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę:
S=C+R1+R2.
II kategorija: Skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (rezervuota teisė)
1. Tiekėjas siūlomų paslaugų teikimui naudoja tunelinę skalbyklę (R1);
2. Tiekėjas savo vykdomoje veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus sertifikavimo sritis: skalbimo paslaugos (R2);
3. Tiekėjas siūlomų paslaugų teikimui naudoja skalbimo priemones, kurios atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz. pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) taikomas (R3).
4. Kaina (C).
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę:
S=C+R1+R2+R3.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju;
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs sutartį, Tiekėjas sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d.d.) ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: