Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Vertimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šios sutarties sąlygas galima:
įsigyti vertimo raštu, vertimo žodžiu (nuosekliojo vertimo) ir vertimo žodžiu (sinchroninio vertimo) paslaugas;

vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-04-02.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • Užsakovo pavadinimą ir adresą;
 • Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Paslaugų teikimo vietą (-as) (taikoma užsakant vertimo žodžiu paslaugas);
 • Numatomas įsigyti Paslaugas ir jų preliminarius kiekius (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų mato vienetų – valandomis, standartiniais puslapiais, kt.);
 • Maksimalų skubių Paslaugų užsakymų procentą (nuo 31 iki 100 procentų nuo visų užsakytų Paslaugų preliminarių kiekių, vienodas kiekvienai užsakytai Paslaugai) (gali būti taikoma vertimo raštu ir vertimo žodžiu (nuosekliojo vertimo) paslaugoms);
 • Užsakomų paslaugų vertimo sritį (-is) ir tematiką (-as) (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų ir jų specifikos):

Vertimo raštu paslaugų atveju:

 1. Dokumentai, susiję su Užsakovo veiklos sritimi (raštai, laiškai, pranešimai, sutartys ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 2. Techniniai vertimai: transportas ir / ar informacinės technologijos ir / ar telekomunikacijos ir / ar įvairios įrangos ir / ar buities prietaisų instrukcijos ir / ar statyba ir / ar inžinerija ir / ar kiti techniniai tekstai (Užsakovas gali detalizuoti);
 3. Teisė: įvairios sutartys ir / ar dokumentai (įmonių įstatai, akcininkų susirinkimų protokolai, dokumentų nuorašai) ir / ar darbų sauga, intelektinės nuosavybės teisė ir kt.) ir / ar kt.;
 4. Finansai: auditas ir / ar finansinės ataskaitos ir / ar bankininkystė ir / ar vertybiniai popieriai ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 5. ES dokumentų vertimai: įvairių sričių dokumentų vertimai (Užsakovas gali detalizuoti);
 6. Medicina: klinikiniai tyrimai ir / ar įvairios medicininės įrangos instrukcijos ir / ar farmacija ir / ar odontologija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 7. Kitos sritys – švietimas ir mokslas ir / ar žemės ūkis ir / ar veterinarija ir / ar žemės ūkio įranga ir technika ir / ar aplinkosauga ir / ar maisto pramonė ir / ar draudimas ir / ar socialinė apsauga ir / ar darbo sauga ir / ar turizmas ir / ar verslo ir / ar asmeninė korespondencija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti).

Vertimo žodžiu (nuosekliojo ir sinchroninio) atveju:

 1. Techniniai vertimai: transportas ir / ar informacinės technologijos ir / ar telekomunikacijos ir / ar statyba ir / ar inžinerija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 2. Teisė (Užsakovas gali detalizuoti);
 3. Finansai (Užsakovas gali detalizuoti);
 4. Su ES susiję renginiai (ES finansuojamų projektų renginiai ir / ar įvairūs susitikimai ES ir jos politikos ar kitų sričių klausimais ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 5. Medicina (Užsakovas gali detalizuoti);
 6. Kitos sritys – žemės ūkis ir / ar veterinarija ir / ar aplinkosauga ir / ar maisto pramonė ir / ar draudimas ir / ar socialinė apsauga ir / ar darbo sauga ir / ar turizmas ir / ar verslas ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti).

 

 • Ar reikalaujama iš Tiekėjo užtikrinti vertimo žodžiu paslaugų teikimą kiekvieną dieną (įskaitant poilsio ir šventines dienas) bet kuriuo paros metu (jei pasirenkamos vertimo žodžiu paslaugos);
 • Atlikto užsakymo pateikimo būdas ir forma (persiuntimas el. paštu / faksu / išspausdinto ant popieriaus įteikimas į rankas Užsakovo buveinėje / įrašytas į kompiuterinę laikmeną ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti) (jei pasirenkamos vertimo raštu paslaugos);
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju) (kai bus sudaryta galimybė Elektroniniame kataloge);
 • Terminą Atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
 • Užsakymo maksimalią kainą su PVM;
 • Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės;
 • Atsiskaitymo už Paslaugas terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • Pagrindinės sutarties galiojimo trukmę (nuo 1 iki 12 mėn.);
 • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur įskaitant PVM.

 

Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pagrindinę sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).Kitų, Pagrindinėje sutartyje nenurodytų paslaugų Pagrindine sutartimi pirkti negalima. Pirkėjas atsakingas už tai, kad nebūtų apmokama už papildomai suteiktas, neužsakytas paslaugas.Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas;Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą;Pagrindinės sutarties pakeitimai nėra galimi.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija