ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMAS

Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 3 d. numatyta, kad perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 (pakeistame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1257) nurodė, kad Vyriausybės įstaigos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, Ministro Pirmininko tarnyba, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos ministerijoms pavaldžios valstybės institucijos ir įstaigos, atlikdamos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, taiko šiuos kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 25 procentams tokių pirkimų 2012 metais, ne mažiau kaip 25 procentams – 2013 metais, ne mažiau kaip 30 procentų – 2014 metais ir ne mažiau kaip 35 procentams – 2015 metais, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, taip pat tais atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 158 įpareigojo:

  • Susisiekimo ministeriją – parengti ir patvirtinti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą. Šis dokumentas buvo patvirtintas Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100.
  • Energetikos ministeriją – parengti ir patvirtinti prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašą. Šis dokumentas buvo patvirtintas Energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266.
  • Aplinkos ministeriją – parengti ir patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijus (kelių transporto priemonėms – papildomus nei rengiami Susisiekimo ministerijos), kuriuos perkančioji organizacija turi taikyti pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, ir šių kriterijų taikymo tvarkos aprašą. Šis dokumentas buvo patvirtintas Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.

 

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: