Patvirtinta CPO LT 2016 metų veiklos ataskaita

Image result for increase

Ūkio ministerija patvirtino VšĮ CPO LT 2016 metų veiklos rezultatų ataskaitą. Per ataskaitinius metus atlikti svarbiausi darbai tiesiogiai susiję su CPO LT strateginiu tikslu – užtikrinti, kad vykdant pirkimus per CPO LT valdomas informacines sistemas būtų racionaliai naudojamos  lėšos ir administraciniai ištekliai.

Elektroninio katalogo plėtra

Elektroninio katalogo pildymas naujais prekių, paslaugų ir darbų moduliais bei jau esamų atnaujinimas buvo vienas iš prioritetinių uždavinių. Per metus sukurti 2 nauji (Medicininės įrangos ir Fiksuoto ryšio) bei atnaujinti 7 (Kompiuterinės ir biuro įrangos; Spausdintuvų ir spausdinimo įrangos; Eksploatacinių medžiagų; Valymo paslaugų; Kilimėlių nuomos ir keitimo; Medicinos prietaisų; Projektavimo paslaugų; Elektros energijos) pirkimų moduliai.

Iš viso 2016 metais CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge techninių specifikacijų skaičius siekė beveik 6000, perkančiosioms organizacijoms 30  pirkimų modulių buvo sudarytos visos galimybės pačiu efektyviausiu būdu įsigyti jų kasdienei veiklai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų.

Perkančiųjų organizacijų, tapusių elektroninio katalogo naudotojais, kiekis išaugo iki 3 899 (6,30 proc., lyginant su 2015 metais), tiekėjų skaičius padidėjo 21 proc. ir pasiekė 588. Didžioji jų dalis yra mažos ir vidutinės įmonės.

Viešųjų pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge apimties augimas

2016 m. stebima ženkli pirkimų skaičiaus augimo dinamika. Per metus įvyko 21 006 pirkimai  (19,64 proc. arba 3448 pirkimais daugiau nei 2015 metais), kurių vertė 331,79 mln. Eur. Kiekvieną dieną vidutiniškai įvykdavo 83 pirkimai (18,57 proc. daugiau nei 2015 m.). Didžiausią paklausą pagal pirkimų skaičių turėjo CPO LT elektroninio katalogo biuro reikmenų, vaistų, kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdintuvų eksploatacinių medžiagų bei elektros energijos moduliai. Juose įvyko 78 proc. visų pirkimų.

Pagal užsakymų vertę didžiausi moduliai 2016 m. buvo elektros energijos (132,68 mln.€), vaistų (669,83 mln.€), statybos rangos darbų su projektavimu (47,93 mln.€), degalų į talpyklas (22,31 mln.€).

Pasitikėjimas CPO LT ir sukuriama nauda

2016 m. atlikta perkančiųjų organizacijų (švietimo įstaigų) reprezentatyvi apklausa apie pasitikėjimą CPO LT. 76 proc. respondentų pritarė, kad CPO LT yra skaidriai centralizuotus viešuosius pirkimus vykdanti institucija.

Šį pasitikėjimą patvirtina ir ta aplinkybė, kad perkančiosios organizacijos, naudodamosi CPO LT administruojama informacine sistema, 2016 m. nuo savo nurodyto maksimalaus biudžeto sutaupė 243,52 mln. Eur valstybės lėšų. Didžiausia sutaupymai pasiekti rangos darbų suprojektavimu, biuro reikmenų, projektavimo paslaugų pirkimų moduliuose.

Be to, CPO LT, atsižvelgdama į perkančiųjų  organizacijų poreikius, sudarė galimybes vykdyti konsoliduotus pirkimus, apsijungus kelioms perkančiosioms organizacijoms. Konsoliduoti pirkimai vyko judriojo ryšio, kanceliarinių prekių bei vaistų moduliuose. Perkančiosios organizacijos, pirkdamos konsoliduotai, sutaupė 5-56 proc. planuoto biudžeto.

Pagalba  perkančiosioms organizacijoms, specialistų kompetencijų didinimas

6 Lietuvos savivaldybėse (Šiaulių miesto, Kėdainių, Pasvalio, Biržų, Anykščių, Jonavos rajonų) organizuoti išvažiuojamieji praktiniai seminarai „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“. Juose savo kompetencijas gilino 325 viešųjų pirkimų specialistai.

Suinteresuotoms institucijoms, perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams suorganizuotos 2 diskusijos aktualiais viešųjų pirkimų klausimais: kaip nusipirkti kokybiškas prekes elektroniniame kataloge, kaip sumažinti priemokas už kompensuojamas medicinos priemones.

Parengtas ES finansuojamas investicijų projektas tolesnei CPO LT informacinės sistemos plėtrai

CPO LT 2016 m. parengė investicinį projektą ir 2017 m. gegužės 24 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo metu (2017-2020 m.) CPO LT elektroninis katalogas bus išplėstas 10 naujų pirkimų modulių, patobulinti bendrieji elektroninio katalogo funkcionalumai, atsiras sąsaja su elektroniniu parašu, leidžianti identifikuoti pasirašantį asmenį. Todėl perkančiosioms organizacijoms dar labiau sumažės administravimo našta ir su ja susijusios išlaidos.  Be to, bus surengti praktiniai mokymai (seminarai) visose Lietuvos savivaldybėse ne mažiau kaip 1200 viešojo valdymo ir savivaldos institucijų darbuotojų.

Su 2016 m. CPO LT ataskaita galima susipažinti: https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2016vk.pdf

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: