Finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Užsakymų formavimas
 • Formuojant užsakymą nurodoma:
  1) užsakovo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų);
  3) informacija, ar taikoma konsoliduota finansinė atskaitomybė (Jei taikoma konsoliduota finansinė atskaitomybė, nurodomas kiekvienos įstaigos/įmonės pavadinimas). (Sudaryti atskiras sutartis su tiekėju šioms įstaigoms/įmonėms nėra galimybės);
  4) nurodoma, kurių finansinių metų finansinių ataskaitų (rinkinio, jei taikoma) audito paslaugos yra reikalingos užsakovui;
  5) nurodoma, kad pasibaigus atitinkamiems finansiniams metams tiekėjas atitinkamų finansinių metų [1] paslaugų rezultatus turi pateikti ne vėliau kaip iki kitų metų vasario mėn. paskutinės dienos – balandžio mėn. paskutinės dienos. (Tikslų mėnesį ir dieną šiame datų intervale konkretaus užsakymo metu nurodys užsakovas);
  6) nurodoma, ar vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais kartu su auditoriaus išvada bus prašoma pateikti finansinių ataskaitų audito ataskaitą;
  7) nurodoma, ar likus nuo 11 d.d. iki 5 punkte nustatyto termino, tiekėjas turi pateikti užsakovui auditoriaus išvados ir finansinių ataskaitų audito ataskaitos (jei taikoma) projektą lietuvių ir anglų (jei taikoma) kalba;
  8) nurodoma auditoriaus išvados kalba: lietuvių, anglų (jei taikoma) ir audito ataskaitos (jei taikoma) kalba: lietuvių, anglų (jei taikoma), bei nurodomas kiekvieno dokumento egzempliorių skaičius atitinkama kalba;
  9)  nurodoma,   kad   užsakovo   finansines   ataskaitas   (rinkinį,  jei   taikoma)   sudaro    šie pagrindiniai dokumentai (įvardijami užsakovo nurodyti dokumentai);
  10) pateikiama informacija, ar rengiamas metinis pranešimas ir /ar konsoliduotas metinis pranešimas. (Jei užsakovas nurodo, kad rengiamas metinis pranešimas ir/ar konsoliduotas metinis pranešimas, tiekėjas iki 5 punkte nustatyto termino užsakovui turi pateikti nuomonę, ar metiniame pranešime (konsoliduotame metiniame pranešime, jei taikoma) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (konsoliduotų finansinių ataskaitų, jei taikoma) duomenis bei nurodyti, ar atsižvelgiant į Paslaugų teikimo metu gautą informaciją metiniame pranešime nustatyta reikšmingų iškraipymų ir, jei nustatyta, nurodyti tokių iškraipymų pobūdį);
  11) pateikiama informacija, ar rengiama veiklos ataskaita. (Jei užsakovas nurodo, kad rengiama veikos ataskaita, tiekėjas iki 5 punkte nustatyto termino turės pateikti nuomonę, ar veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (konsoliduotų finansinių ataskaitų, jei taikoma) duomenis bei nurodyti, ar atsižvelgiant į paslaugų teikimo metu gautą informaciją veiklos ataskaitoje nustatyta reikšmingų iškraipymų ir,  jei nustatyta, nurodyti tokių iškraipymų pobūdį);
  12) nurodomi specialūs Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kuriais vadovaujantis užsakovui turi būti teikiamos paslaugos;
  13) nurodomi užsakovo pagrindiniai finansiniai-ekonominiai rodikliai:
  13.1) preliminari balanso aktyvo/pasyvo tikrinama suma praėjusiais metais, eurais;
  13.2)  darbuotojų skaičius;
  13.3)  pajamos praėjusiais metais, eurais;
  13.4)  ilgalaikis turtas (likutinė vertė praėjusių metų gruodžio 31 d.) eurais;
  13.5)  įsipareigojimai tiekėjams praėjusių metų gruodžio 31 d. eurais;
  13.6) užsakovo pajamų šaltinis (valstybės lėšos ir/ar savivaldybių lėšos ir/ar Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšos ir/ar nuosavos lėšos);
  14) papildomos užsakovo sąlygos (MS Word, Ms Excel, pdf. ar kitu formatu) (jei taikoma);
 • 15) konkretaus pirkimo maksimali kaina eurais su mokesčiais;
  16) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  17) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  18) Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą;
  [1] Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: