Gamtinės dujos (2022)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti gamtinių dujų (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) CPO LT kataloge iki  2026-11-12.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovui privaloma nurodyti:

 • pirkimo objekto techninė specifikacija;
 • Užsakovas (ir Užsakovo juridinio asmens kodas), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą atliekamas konkretus pirkimas ir informacija, ar vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pirkimo objektas skaidomas/neskaidomas į pirkimo objekto dalis;
 • Užsakovui taikytinas prekės akcizas už prekės mato vienetą (gamtinių dujų 1 MWh);
 • preliminarus numatomos Prekės kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį;
 • perdavimo pajėgumai (ilgalaikiai / trumpalaikiai) taikomi visoms Prekės pristatymo vietoms;
 • vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) visoms Prekės pristatymo vietoms;
 • Užsakovo nurodytos, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių objektų, į kuriuos bus tiekiama Prekė, Prekės pristatymo vietos adresas (-ai) ir/ar numeris;
 • informacija apie objektus, į kuriuos tiekiama Prekė;
 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • įsipareigojimas nupirkti minimalų Prekės kiekį, nurodytą Pirkimo sutartyje (šie kiekiai gali sudaryti ne daugiau kaip iki ± 30 procentų Užsakovo nurodyto preliminaraus prekės kiekio;
 • pageidaujamas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 3 mėn. iki 24 mėn.);
 • preliminari numatoma Prekės tiekimo pradžios data (Prekė pradedama tiekti nuo pirmosios kalendorinės mėnesio dienos).
 • informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo
 • sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
 • informacija, ar Užsakovo techninis pajėgumas yra lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus;
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali;
 • PVM tarifas;
 • reikalavimas pateikti CPO LT teiktoje Konkursui paraiškoje nenurodytus, bet šiai sutarčiai pasitelkiamus subtiekėjus ir jų EBVPD;
 • kitą prašomą informaciją.

Kvietime gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas tik pagal kainos kriterijų. Vertinama Tiekėjų pasiūlytos kainos pastovi dedamoji. Konkretaus pasiūlymo kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlytos kainos pastovios dedamosios dalies dydžiui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausima

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: