Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Statinių (pastatų) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija   Pirkimo sutarties forma

Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:

 • konkretaus pirkimo paslaugų pavadinimas ir techninė specifikacija iš CPO IS nurodyto specifikacijų sąrašo;
 • projekto pavadinimas;
 • Paslaugų pavadinimai (projekto parengimo paslaugų užsakymo atveju nurodoma projekto rūšis – techninis projektas, darbo projektas ar techninis darbo projektas, projekto dalys, kurias būtina parengti ir projekto ekspertizės privalomumas);
 • statinio (objekto) adresas;
 • statinio remonto/rekonstrukcijos atveju – esama statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis; naujo statinio statybos atveju – projektuojamo statinio plotas ir tūris;
 • projektuojamo statinio nekilnojamojo turto registro duomenys – statiniui ir/ar žemės sklypui suteiktas unikalius numeris;
 • numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina su PVM;
 • konkretaus pirkimo maksimali kaina su PVM. Perkant projektavimo paslaugas kartu su projekto vykdymo priežiūra projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 proc. konkretaus pasiūlymo kainos;
 • ar reikalaujama papildoma pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur;
 • ar privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus (tik projektinių pasiūlymų užsakymo atveju);
 • reikalaujamas parengtos dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius;
 • informacija, ar reikalaujama saugoti parengtos dokumentacijos originalą;
 • Paslaugų suteikimo terminai (-us) (Užsakovas terminą nurodo priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio). Tuo atveju, kai Paslaugos susideda iš kelių dalių, visų Paslaugų sudedamųjų dalių nurodyti terminai yra sumuojami. Kai Paslaugos teikiamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, Paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo terminai nėra sumuojami, o pirkimo sutarties Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių Paslaugų suteikimo trukmę;
 • pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 • papildoma pirkimo sutarties šalis (-ys) (Konsoliduotojo užsakymo atveju);
 • asmuo, įgaliotas pasirašyti pirkimo sutartį, asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą, kontaktiniai asmenys;
 • atsiskaitymo už Paslaugas terminas (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis 15:05 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija