Sunkiasvorės ir specialiosios paskirties transporto priemonės

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti sunkiasvorių ir specialios paskirties transporto priemonių.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge galima iki 2029-07-04. Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

  1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2. Automobilio (pirkimo-pardavimo arba nuomos) pasirinkimą;
  3. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
  4. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
  5. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) (nuo 8 iki 15 d. d.);
  6. Prekių pristatymo terminas ne ilgiau kaip [kai vertinimas ekonominis naudingumas (nuo 9 iki 15 mėn., arba kai nevertinamas ekonominis naudingumas nurodomas konkretus pristatymo terminas);
  7. Nuomos sutarties galiojimo laikotarpis, kai nuomojamas automobilis (nuo 1 iki 36 mėn.) jei taikoma;
  8. Perkamų prekių kiekiai;
  9. Prekių pristatymo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  10. Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
  11. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data (ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą;
  12. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas);
  13. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  14. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  15. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: (kaina) arba (kainos ir kokybės santykis) (Užsakovas pasirenka). Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau Pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės vertinimo kriterijai ir tvarka“).

  DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.

  16. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

 1. 17. PVM tarifas (21%);
 2. 18. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 5000 (penki tūkstančiai) eurų;19. Atsiskaitymo terminas (30 kalendorinių dienų);

  20. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai (Avansiniai mokėjimai nėra numatyti) arba (Avansinio mokėjimo tvarka: (nurodomas mokamo avanso procentas (nuo 5 iki 30) proc. nuo Pirkimo sutarties vertės));

  21. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

  22. Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

  23. Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba;

  24. Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą.

  25. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

  26. Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Konkretūs pirkimai Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį (pasirenka Perkančioji organizacija pagal poreikį).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: