Sveikatos įstaigų maitinimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Sveikatos įstaigų (stacionarines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros  įstaigų) pacientų maitinimo paslaugos. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų maitinimą, bei higienos normose nustatytais bendraisiais reikalavimais ir rekomendacijomis maitinimui.

Numatomų paslaugų apimtis:

 • Sveikatos įstaigų dietinio maisto pagaminimas higienos, infekcijų kontrolės, darbų saugos reikalavimus atitinkančiose patalpose, pristatymas į sveikatos priežiūros įstaigos skyrius ir išdalinimas pacientams valgyklose ir palatose (jei taikoma)
 • Dietinio maisto gamyba iš kokybiškų maisto produktų ir kasdieninis, nepertraukiamas pacientų maitinimas, gaminant, pristatant ir išdalinant maistą asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytu adresu
 • Nepertraukiamas dietinio maisto ruošimas (be poilsio ir švenčių dienų) pagal dietinio maisto charakteristikas ir indikacijas bei kiti su šia paslauga susiję aptarnavimo darbai.

Pirkimo sutarties forma
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. pirkimo objekto techninė specifikacija;
 3. informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
 4. pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS – nuo 8 iki 15 d. d.);
 5. paslaugų teikimo trukmė [nuo 1 iki 24 mėn.];
 6. preliminarus maitinamų asmenų skaičius;
 7. skaičius, kiek kartų per parą turi būti maitinami pacientai (3, 4, 5 ar 6 kartus);
 8. indai ir įrankiai:
  • pacientų maitinimui reikalingi indai (lėkštės, dubenėliai, puodeliai, stiklinės);
  • pacientų maitinimui reikalinga įrankiai (šaukštai, šakutės, šaukšteliai, peiliai);
  • Užsakovas turi savo indus ir įrankius.
 9. maisto išdalinimo tvarka:
  • maistas porcijomis patiekiamas valgykloje ant stalų,
  • maistas pristatomas į sveikatos priežiūros įstaigos korpusus/ skyrius (nurodomas korpusų/ skyrių skaičius);
  • maistas pristatomas į sveikatos priežiūros įstaigos korpusus/ skyrius (nurodomas korpusų/ skyrių skaičius) ir padalinamas porcijomis (nurodomas preliminarus palatose maitinamų asmenų skaičius) į palatas;
 10. nešvarių indų surinkimas:
 • nešvarių indų surinkimas nereikalingas;
 • nešvarių indų surenkami iš palatų;
 • nešvarių indų surinkimas iš sveikatos priežiūros įstaigos korpusų/ skyrių (nurodomas korpusų/ skyrių skaičius);
 • nešvarių indų surinkimas valgykloje nuo stalų;

11. ar reikalingos panaudotų indų plovimas, dezinfekavimas, džiovinimas paslaugos teikėjo sąnaudomis ? Taip/Ne

12. per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų bendro kiekio;
13. paslaugų teikimo vieta;
14. konkretaus pirkimo maksimalūs įkainiai, Eur su mokesčiais;
15. preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
16. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
17. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
18. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Konkretų vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas:
18.1. pasiūlymų ekonominį naudingumą vertinant tik pagal kainą, laimėjusiu bus pripažintas mažiausios kainos pasiūlymas.
18.2. pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį: Kaina X=60÷90; Kokybė (dietinio maisto kokybė) Y=10÷40
19. informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – apvalinimo taisyklės, informacija dėl PVM dydžio, PVM lengvatų taikymo ir kt.);
20. informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
20.1. ir reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas);
20.2. jei reikalaujama – užtikrinimo dydis ne mažesnei nei [5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų)] % Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos (Tiekėjo pasiūlymo vertės);
21. informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
22. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
23. pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
24. Ar Užsakovas išnuomos gydymo įstaigoje esančias patalpas maisto gaminimo paslaugoms? Taip/ Ne.
25. Ar Užsakovas išnuomos gydymo įstaigoje esančią įrangą maisto gaminimo paslaugoms? Taip/ Ne.
26. patalpų ir (ar) įrangos nuomos sąlygos arba patalpų ir (ar) įrangos nuomos tvarka ir (ar) nuomos sutarties projektas ir kiti dokumentai;
27. turto nuomos kaina paslaugų teikimo laikotarpiui, Eur be PVM/mėn. (jeigu taikoma);
28. įrangos nuomos kaina paslaugų teikimo laikotarpiui, Eur be PVM/mėn. (jeigu taikoma).
29. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretus pirkimas Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį (pasirenka Perkančioji organizacija pagal poreikį).
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei bet kurio šių subjektų tiekiamos prekės nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: