Chirurgijos priemonių užsakymai per CPO LT el. katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas (vertės išpirkimo)
Pirkimo sutarties projektas (kiekio išpirkimo)
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

  • Chirurginius instrumentus (bendrosios paskirties chirurginiai instrumentai, specialiosios paskirties chirurginiai instrumentai);
  • Chirurginius implantus (chirurginiai tinkleliai) Techninės specifikacijos ruošiamos;
  • Chirurginiai siūlai (bendrosios paskirties chirurginiai siūlai, specialiosios paskirties chirurginiai siūlai) Techninės specifikacija ruošiamos;
  • Žaizdų siuvimo priemonės (klipatoriai, kabutės) Techninės specifikacija ruošiamos.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas 

Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija:
1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
4. pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d. d.];
5. Prekių tiekimo laikotarpis [nuo 1 iki 12 mėn.];
6. Kiekiai (apimtys):
6.1 Taikoma vertės išpirkimo sutarčiai: Preliminarūs kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyti tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Prekės nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1 bus perkamos pagal poreikį);
6.2 Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: Prekės maksimalūs kiekiai.
7. per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
7.1 Taikoma vertės išpirkimo sutarčiai: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės;
7.2 Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų.
8. Prekės galiojimo laikas nuo Prekių pristatymo dienos – ne trumpesnis kaip [(nuo 1 iki 12 mėn.)] (jei taikoma);
9. Prekių pristatymo vieta;
10. Konkretaus pirkimo kiekvienos prekės perkamo kiekio numatomas maksimalus biudžetas Eur su PVM;
11. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
12. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka).
15.1 Pasiūlymai vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos prekės nurodytam visam kiekiui atskirai;
15.2 Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji;
16. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti mato vieneto kainą ne daugiau kaip 4 skaičių po kablelio tikslumu;
17. Pirkimo objekto finansavimo šaltinis [(Užsakovo biudžeto lėšos) arba (ES arba trečiųjų šalių lėšos)];
18. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka: TIEKĖJUI paprašius, PIRKĖJAS sumoka avansą – ne daugiau kaip [nuo 5 iki 30] procentų Pradinės Pirkimo sutarties vertės. Dėl išankstinio mokėjimo TIEKĖJAS turi kreiptis per 20 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, pateikdamas išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas – išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką užsakovo reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad TIEKĖJAS pagal Pirkimo sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir b) sumą, kurios TIEKĖJAS negrąžino.). TIEKĖJAS banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su PIRKĖJU. PIRKĖJAS sumoka avansu per 30 darbo dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama PIRKĖJUI. Jei išankstinio mokėjimo grąžinimą užtikrinantis bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, PIRKĖJAS privalo reikalauti, kad TIEKĖJAS pateiktų naują išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus;
Kai išmokėtas avansas, už Prekes pradedama mokėti, kai užskaityta visa išankstinio mokėjimo suma.].
19. PVM tarifas [21% arba 5%];
20. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės.
21. Informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
22. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.
23. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pasirinktinai pagal mažiausios kainos kriterijų arba kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka).
Sutarties sudarymas Užsakovas (toliau – Pirkėjas) privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu Tiekėju;
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pateikia Tiekėjui. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Pirkėjo pasirašytos Pirkimo sutarties gavimo dienos, pasirašo Pirkimo sutartį ir grąžina ją Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: