Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

PO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkamas kainos vertinimo kriterijus)Pirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkamas kainos ir kokybės vertinimo kriterijai)

Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Įsigyti  daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir rangos darbus pagal techninį darbo projektą (toliau – Darbai). Pirkimas skirtas tik Darbų objektams, kurie dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2024-09-24.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas
Formuojant  užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;2) nuoroda į DPS kategoriją;3) pirkimo objekto techninė specifikacija;4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);5) Darbų atlikimo terminas;6) Minimalus Darbų atlikimo terminas (jei taikoma);7) Užsakovo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas);

8) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų);

9) Daugiabučio namo naudingasis plotas kv. metrais;

10) Užsakovo pateiktas viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros patvirtintas investicijų planas;

11) Užsakovo pateikta projektavimo (techninė) užduotis;

12) Pastato inventorinė byla ir kadastro registro pažyma (jei nėra investicijų plane);

13) Kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai (jei jie yra);

14) Ar statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas);

15) Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;

16) Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (techninio darbo projekto) popierinių egzempliorių skaičius;

17) Kuris subjektas (užsakovas ar tiekėjas) saugos parengtos dokumentacijos (techninio darbo projekto) originalą;

18) Statybos objekto duomenys: pastato paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, nuotekoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą;

19) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka);

20) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);

21) konkretaus pirkimo techninio darbo projekto (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) parengimo paslaugų maksimali kaina Eur su visais mokesčiais ir statybos rangos darbų maksimali kaina Eur su visais mokesčiais;

22) konkretaus pirkimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 proc. techninio darbo projekto parengimo paslaugų kainos;

23) ar Rangos darbams bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kitų lėšų);

24) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

25) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

26) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

27) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;

28) PVM tarifas;

29) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

30) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

31) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;

32) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme;

33) Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Konkretus pirkimas Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijai:
1. Tiekėjo pasiūlymo kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Darbų (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos rangos darbų) atlikimo terminas (D);
3. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas (GT);
4. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo vertė (GV).
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:
E = C + D + GT + GV
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: