Medicinos priemonių priežiūros paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas (fiksuoto įkainio, kiekio išpirkimo)
Pirkimo sutarties projektas (fiksuoto įkainio, vertės išpirkimo)
Pirkimo sutarties projektas (sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, vertės išpirkimo)
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

  • Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas;
  • Medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo paslaugas;
  • Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių, kurių priežiūros ir remonto veikla turi būti registruojama Radiacinės saugos centro, techninės priežiūros ir remonto paslaugas;
  • Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių, kurių priežiūrai ir remontui reikalinga Radiacinės saugos centro išduota licencija ar laikinasis leidimas, techninės priežiūros ir remonto paslaugas.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas 

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:
1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2. Nuoroda į DPS kategoriją ir pirkimo dalį (kai taikoma);
3. Pirkimo objekto techninė specifikacija (bendroji ir specialioji);
4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d. d.];
5. Paslaugų teikimo laikotarpis [nuo 1 iki 36 mėn.];
6. Kiekvienoje konkretaus pirkimo dalyje (kiekvienos medicinos priemonės): medicinos priemonės pavadinimas, tipas / modelis, partijos / serijos numeris, medicinos priemonės gamintojo pavadinimas ir šalis, medicinos priemonės pagaminimo data, medicinos priemonių kiekis (vienetais);
7. Paslaugų periodiškumas mėnesiais;
8. Medicinos priemonės techninės priežiūros apimtis (neprivaloma) – Užsakovas gali detalizuoti;
9. Remonto paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 24 val. darbo dienomis nuo Užsakovo užsakymo, perduoto Tiekėjui Šalims priimtinu būdu (el. paštu / elektronine užsakymo sistema), reikalingoms Paslaugoms suteikti gavimo. Trumpesnis reakcijos laikas derinamas atskiru Šalių susitarimu.
10. Kiekiai (apimtys) [nuo 1 iki 48 kartų] ir/arba [nuo 1 iki 500 val.] per Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį vienai medicinos priemonei :
10.1 Taikoma vertės išpirkimo sutarčiai: Preliminarūs kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyti Tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Paslaugos nurodytos Pirkimo sutarties priede bus perkamos pagal poreikį);
10.2 Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: Paslaugos maksimalūs kiekiai;
11. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
11.1 Taikoma vertės išpirkimo sutartims: techninės priežiūros ar techninės būklės tikrinimo paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės / techninės priežiūros ir remonto ar remonto paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 0 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės; techninės priežiūros paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos maksimalios lėšų sumos, skiriamos techninės priežiūros paslaugų atlikimui (neįskaičiuojant lėšų, skirtų dalims ir medžiagoms įsigyti)/ techninės priežiūros ir remonto ar remonto paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 0 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos maksimalios lėšų sumos, skiriamos techninės priežiūros ir remonto ar remonto paslaugų atlikimui (neįskaičiuojant lėšų, skirtų dalims ir medžiagoms įsigyti);
11.2 Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos techninės priežiūros ar techninės būklės tikrinimo paslaugos vienetų/ ne mažiau kaip [nuo 0 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos techninės priežiūros ir remonto ar remonto paslaugos vienetų;
12. Paslaugų teikimo vieta (-os) [visos Paslaugų teikimo vietos];
13. Konkretaus pirkimo dalies (kiekvienos medicinos priemonės) maksimali kaina Eur su PVM;
14. Konkretaus pirkimo dalies (kiekvienos medicinos priemonės) perkamų Paslaugų maksimalūs įkainiai Eur su PVM;
15. Konkretaus pirkimo dalies (kiekvienos medicinos priemonės) maksimali lėšų suma skiriama reikalingoms dalims ir medžiagoms Eur su PVM (taikoma tais atvejais, kai Užsakovas pasirenka Paslaugas su detalėmis);
16. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
17. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];
18. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];
19. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka [kaina] arba [kainos ir kokybės santykis] (Užsakovas pasirenka):
19.1 Pasiūlymai vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos pirkimo dalies (kiekvienos medicinos priemonės) nurodytam visam Paslaugų kiekiui atskirai;
19.2 Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji;
20. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
21. PVM tarifas [21%] arba [5%];
22. Pirkimo objekto finansavimo šaltinis [Užsakovo biudžeto lėšos] arba [ES arba trečiųjų šalių lėšos];
23. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka: Tiekėjui paprašius, Užsakovas sumoka avansą – ne daugiau kaip [nuo 5 iki 30] procentų Pradinės Pirkimo sutarties vertės. Dėl išankstinio mokėjimo Tiekėjas turi kreiptis per 20 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, pateikdamas išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas – išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad Tiekėjas pagal Pirkimo sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir b) sumą, kurios Tiekėjas negrąžino.). Tiekėjas banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Užsakovas sumoka avansu per 30 darbo dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama Užsakovui. Jei išankstinio mokėjimo grąžinimą užtikrinantis bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Tiekėjas pateiktų naują išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus. Kai išmokėtas avansas, už Paslaugas pradedama mokėti, kai užskaityta visa išankstinio mokėjimo suma];
24. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10 proc.] nuo Pradinės sutarties vertės.
25. Informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai – alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
26. Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai – https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
27. Pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas – pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.
28. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS Tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pasirinktinai pagal mažiausios kainos kriterijų arba kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka).
Sutarties sudarymas Užsakovas (toliau – Pirkėjas) privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu Tiekėju.
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. pasirašo Pirkimo sutartį ir pateikia ją Tiekėjui pasirašyti. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs sutartį, Tiekėjas sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d. d.) ir grąžina ją Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: