Tvarsliavos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija

Pagrindinės sutarties sąlygos

  • Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti:
  • Strelius ir nesterilius tvarsčius;
  • Bintą;
  • Marlę;
  • Vatą;
  • Pleistrus;
  • Aligniną;

DPS galiojimo metu gali būti tikslinamos esamos arba kuriamos naujos techninės specifikacijos susijusios su pirkimo objektu.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
 1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) nuo 8 iki 15 d. d.;
5. Prekių tiekimo laikotarpis nuo 1 iki 36 mėn.;
6. Preliminarūs kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyti tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Prekės nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1 bus perkamos pagal poreikį);7. Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 5 iki 10 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; [nuo 6 iki 12 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; [nuo 10 iki 20 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM;
8. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės;
9. Prekės galiojimo laikas nuo Prekių pristatymo dienos – ne trumpesnis kaip [nuo 1 iki 12 mėn.]
10. Prekių pristatymo vieta;
11. Konkretaus pirkimo viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM ;
12. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
13. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
16. PVM tarifas [21% arba 5%];
17. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės.
18. Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
19. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo [5 iki 30] proc. nuo Pirkimo sutarties vertės).Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Bendros Konkretaus užsakymo sąlygos:

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka).
1.1. Pasiūlymai vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos prekės nurodytam visam kiekiui atskirai;
1.2. Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
2. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti mato vieneto kainą su 4 skaičiais po kablelio;
3. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
4. Pasiūlymo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.

Užsakymų paskelbimasSuformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..
Užsakymai audituojami CPO LT pirkimo vadovo iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas
Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija (Užsakovas)).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
1. Tiekėjo pasiūlyta kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * (R1);3. Gamintojas siūlomų prekių gamyboje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.*(R2)
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę:
E = (C + R1+R2).
* Pateikiami gamintojo dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai)
* Pateikiama EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
Sutarties sudarymasUžsakovas (toliau – Pirkėjas) privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu Tiekėju.
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pateikia Tiekėjui.Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Pirkėjo pasirašytos Pirkimo sutarties gavimo dienos, pasirašo Pirkimo sutartį ir grąžina ją Pirkėjui.Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą.
PagalbaDažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: