Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Apie sutartis

Užsakovas privalo pasirašyti Sutartį su tiekėju.

CPO LT atlieka pirkimo procedūras iki sutarties pasirašymo. Pasirašyta sutartis sukuria dvišalius sutartinius santykius tarp Užsakovo ir Tiekėjo. Atsižvelgiant į tai Užsakovas ir Tiekėjas tarpusavio sutarimu sprendžia visus su sutarties vykdymu susijusius klausimus. Todėl sutarties pakeitimų derinti su CPO LT nereikia.

Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto pranešimo apie laimėjusį Tiekėją, pasirašo Sutartį ir pateikia ją pasirašyti Tiekėjui. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pasirašytos Sutarties gavimo dienos, pasirašo Sutartį ir grąžina ją Užsakovui. Jei užsakyme buvo numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Tiekėjas kartu su Sutartimi turi jį pateikti Užsakovui.

Taip, Užsakovas privalo sudaryti Sutartį su Užsakymą laimėjusiu tiekėju. Tam tikrais išimtiniais atvejais, vadovaujantis VPĮ 29 str. 3 d., bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Todėl jeigu Užsakovas priima sprendimą nesudaryti Sutarties (nutraukti pirkimą), siekiant užtikrinti VPĮ 58 str. 1 d. reikalavimą – pirkime (Užsakyme) dalyvavusius tiekėjus informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, jis turi oficialiu raštu apie priimtą sprendimą ir aplinkybes, informuoti CPO LT (rašto pavyzdį galite rasti čia).

Kiekvienoje sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai ir atsakomybė už jų vykdymą, įskaitant sąlygas sutarties nutraukimui. Santykius tarp sutarties šalių reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, numatantis šalių atsakomybę už sutarties vykdymą.

Tiekėjas pirmiausia turėtų įspėtu Užsakovą apie jo įsipareigojimo nevykdymą ir gali pasinaudoti konkrečios sutarties sąlygose numatytomis galimybėmis: baudomis / delspinigiais / sutarties nutraukimu.

CPO LT priimdama Tiekėją į CPO LT katalogą pagal pirkimo modulius, įsitikina, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Sudarius sutartį, sukuriama dvišaliai sutartiniai santykiai tarp užsakovo ir tiekėjo, todėl jie yra atsakingi už savo įsipareigojimų vykdymą. Tai reiškia, kad tiekėjas turi pristatyti sutartyje nurodytas prekes, o užsakovas įsitikinti, kad pristatytos prekės atitinka sutartyje nurodytas. Taigi, sutarties šalys privalo vadovautis sutartyje numatytoms sąlygomis. Atitinkamai, tik užsakovas ir tiekėjas , o ne tretieji asmenys, yra atsakingi už sutarties sąlygų vykdymą bei gali bendradarbiauti taikyti , sankcijas už šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą, reikalauti nuostolių atlyginimo ir kt.. Todėl objektyviai, CPO LT nebūdama sutarties šalimi, negali įtakoti dvišalių sutartinių santykių ar atsakyti už pristatyto produkto kokybę bei laiku neatliktą apmokėjimą. Išimtinę teisę kontroliuoti, kaip laikomasi sudarytų pirkimų sutarčių sąlygų, kaip užtikrinamas jų vykdymas bei vertinti įvykdymo rezultatus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą suteikia tik Viešųjų pirkimų tarnybai (Įstatymo 82str. 1 d. 2 p.).

Atitinkamose CPO LT sutartyse numatytos galimybės ir sąlygos įsigyti papildomų prekių / paslaugų / darbų, neatliekant naujos pirkimo procedūros. Tačiau būtina susipažinti su konkrečia sutartimi ir joje aptartomis tokių įsigijimų sąlygomis, įskaitant apmokėjimą ir apimtis. Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis gali būti keičiama (įskaitant pirkimo objekto apimtis) ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 p. – 5 d. nuostatas (gali būti keičiama pirkimo objekto apimtis, įsigyjami papildomi kiekiai). Pavyzdžiui, Biuro reikmenų sutartyje numatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama, kai UŽSAKOVUI atsiranda poreikis įsigyti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių papildomą kiekį ir (ar) Pagrindinės sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, bendrai neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamas Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes bus apmokėta pagal šiame priede nurodytas Prekių kainas. Už Pagrindinės sutarties priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną TIEKĖJO prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, TIEKĖJO pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami ar pasitelkiami nauji subtiekėjai. CPO LT sutartyse numatyta jų keitimo, pasitelkimo tvarka. Pagrindiniai aspektai: – Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus; – keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų; – keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui; – Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu, nurodant subtiekėjo keitimo priežastis, pateikiant pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (kai informacija neprieinama viešai) ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu. Priklausomai nuo pirkimo objekto atskirose sutartyse tam tikri subtiekėjų keitimo / pasitelkimo aspektai gali nežymiai skirtis, todėl būtinai peržiūrėkite konkrečios sutarties nuostatas. Jūs turite prašyti tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kurie buvo reikalaujami atvirojo konkurso metu. Reikalavimus kvalifikacijai rasite pirkimo dokumentuose. Visų modulių pirkimų dokumentus mes viešiname www.cpo.lt svetainėje, skiltyje „Pirkimai“, susirandate Jums reikiamą modulį, spaudžiate ant pavadinimo, ieškote aktyvios nuorodos „Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas“, „Skelbimas ir pirkimo dokumentai“.

Sutartis galioja iki galutinių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. CPO LT pirkimo sutarties galiojimas siejamas su galutiniu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu ir Šalių tarpusavio atsiskaitymu, sutarties nutraukimu (sutartyje numatyta tvarka, teismo sprendimu). Ilgalaikės sutartys, pavyzdžiui, biuro prekėms, eksploatacinėms medžiagoms, maisto produktų, vadovaujantis sutarties nuostatomis (pvz., 10.2 punktu), galioja kol Užsakovas nuperka Prekių už sutarties priede nurodytą sutarties kainą, bet ne ilgiau nei pasibaigia užsakymo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas. Neišpirkus 100 proc. sutartyje numatyto kiekio (viso ar kiekvienos prekės, paslaugos) Sutarties galiojimas gali būti pratęsiamas atitinkamam laikotarpiui Šalių raštišku susitarimu. Pavyzdžiui, Maisto produktų sutartis: Užsakovui Pirkimo sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 procentų bent vienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės, Pirkimo sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiams iki Užsakovas nupirks 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų. Bendra Pirkimo sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos.

Užsakovo ir Tiekėjo Sutartis gali būti pasirašoma dviem būdais: 1. Užsakovas turi išsispausdinti 2 Sutarties egzempliorius, juos pasirašyti ir pateikti Tiekėjui per 5 darbo dienas. Tiekėjas, gavęs Sutarties 2 egzempliorius, turi juos pasirašyti ir grąžinti vieną Sutarties egzempliorių pirmajai sutarties šaliai per 5 darbo dienų terminą. 2. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma elektroniniu parašu. Svarbu! Abi Sutarties šalys Sutartį privalo pasirašyti tuo pačiu būdu.

Turite klausimų? Susisiekime!